О КЊИЖЕВНОСТИ И ИДЕОЛОГИЈИ „БЕЗ МАСКЕ“: ПОЛЕМИКЕ РАДА ДРАИНЦА

Липар 78 (2022), (стр. 27-43)

АУТОР(И): Мирјана Д. Бојанић Ћирковић

Е-АДРЕСА: mirjana.bojanic.cirkovic@filfak.ni.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.027B

САЖЕТАК:

Предмет рада је однос књижевности и идеологије у бурном друштвеном и књижевноисторијском периоду 20-их и 30-их година 20. века са аспекта књижевне полемике као једног од најфреквентнијих жанрова тадашње публицистике и кроз текстове једног од најактивнијих полемичара, али и честог објекта полемика овог раздобља, Рада Драинца. Изабраној теми приступамо кроз шири друштвено-политички, књижевни и културни контекст назначеног раздобља, усмеравајући се ка неколико најважнијих релација поменутог односа на ужем (Драинчевом) и ширем фону полемике: идеолошким оквирима овог жанра у периоду међуратне књижевности, књижевној критици између идеологије и истине, социјалној књижевности, језику и идеологији, институцијама и идеологији, не запостављајући тумачење жанра полемике у Драинчевом стваралачком опусу и указивање на његов допринос овом жанру. Поред сведочанства о нужности, смелости и виталности полемике у процесу деконструисања и редефинисања књижевнокритичких, књижевноисторијских и поетичких ставова значајних аутора једног раздобља, рад потврђује да је Драинчев програм песничког бунта доследно и дубоко укорењен у призму његовог сагледавања стварности – друштва и културе свог времена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

књижевна полемика, идеологија, књижевна критика, социјална књижевност, језик

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аврамовић 2017: З. Аврамовић, Књижевници и политика у српској култури 1804–2014. Лепа душа и Јанусово лице политике, Нови Сад: Православна реч.
 • Бандић 1985: М. И. Бандић, „Полемика”, у: Речник књижевних термина, група аутора, Београд: Нолит, 575.
 • Деретић 1987: Ј. Деретић, Кратка историја српске књижевности, Београд: БИГЗ, 1987.
 • Dragin 1930: V. Dragin, „Beleške o omladini”, Nova literatura, god. II, br. 1, siječanj 1930, 15–16.
 • Драинац 1999а: Р. Драинац, Без маске: полемике и памфлети. Дела, пети том, прир. Г. Тешић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Драинац 1999б: Р. Драинац. Издајство интелектуалаца: политичка публицистика и друго. Дела, осми том, прир. Г. Тешић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Lasić 1970: S. Lasić, Sukob na književnoj ljevici 1928–1952, Zagreb: Liber.
 • Matvejević 1977: P. Matvejević, „Polemika i kritika”, Polja: časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, godina XXII, br. 216 (februar 1977), 1–2.
 • Tešić 1983: G. Tešić, Zli volšebnici: polemike i pamfleti u srpskoj književnosti: 1917– 1943. knj. 2, 1930–1933. Beograd: Slovo ljubve: Beogradska knjiga – Novi Sad: Matica srpska.
 • Тешић 1999а: Г. Тешић, „Завршна напомена”, у: Драинац, Раде. Без маске: полемике и памфлети. Дела, пети том, прир. Г. Тешић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 363–364.
 • Тешић 1999б: Г. Тешић, „Завршна напомена” , у: Драинац, Раде. Издајство интелектуалаца: политичка публицистика и друго. Дела, осми том, прир. Г. Тешић, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 374–376.