ИДЕОЛОГИЈА ПРОСВЕЋЕНОСТИ: СИМБОЛИКА ЛАВА У ДОСИТЕЈЕВИМ „БАСНАМА“

Липар 78 (2022), (стр. 13-25)

АУТОР(И): Ана С. Живковић

Е-АДРЕСА: ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR78.013Z

САЖЕТАК:

Доситејева идеологија просвећености испитује се књижевноисторијским и историјско-поетичким тумачењем симболичких значења фигуре лава у Баснама (1788). Доситеј Обрадовић је алегоријским представама лавова потцртао кључне идеје идеологије просвећености откривајући истовремено и начелна обележја просвећеног владара: љубав према свим гранама науке и уметности, неговање и изграђивање исправног укуса, ширење корисних знања међу свим друштвеним сталежима. Ако је милосрдни/мудри лав носилац просвећеног ума, то значи да природа просвећеног владара, ненарушена себичним индивидуализмом, обећава праведни политички и социјални поредак. Како би се реализовала реформа народног живота, будући српски владар требало би да предводи процес „изласка” из стања малолетности иступајући против принуде, нечовечности, празноверја и неваљалих обичаја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

идеологија, просвећеност, Доситеј Обрадовић, лав, симболика, басне, просвећени владар

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Обрадовић 2007: Д. Обрадовић, Басне; Истина и прелест; Пут у један дан, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”.
 • Обрадовић 2008: Д. Обрадовић, Собраније разних наравоучителних вештеј, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”.
 • Свето писмо 1955: Свето писмо старога и новога завјета, прев. Ђура Даничић, Вук Стефановић Караџић, Београд: Британско и инострано библијско друштво.
Литература
 • Аполодор 2004: Аполодор, Књига грчке митологије, Загреб: ЦИД – НОВА.
 • Грбић 2012: Д. Грбић, Прекретања: Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића / Vorentscheidungen: Halle-Leipzig, wendepunkt im leben von Dositej Obradović, Београд: Институт за књижевност и уметност; Halle: Seminar für Slavistik der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg: Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg.
 • Ђорђевић 1907: Т. Ђорђевић, Српске народне игре, књ. I, Београд: Српска краљевска академија.
 • Ђурић 1954: В. Ђурић, Постанак и развој народне књижевности, Београд: Знање.
 • Еберхард 2012: Ј.  А.  Еберхард,  О  обележјима  просвећености  нације,  прев.  Д. Грбић, у: Д. Грбић, Прекретања: Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића / Vorentscheidungen: Halle-Leipzig, wendepunkt im leben von Dositej Obradović, Београд: Институт за књижевност и уметност; Halle: Seminar für Slavistik der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg: Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, 49–62.
 • Кант 2004: И. Кант, Одговор на питање: Шта је просвећеност, Нови Сад: Архе: часопис за филозофију, 1/1, прев. Јулијана Бели Генц, Нови Сад, 260–264.
 • Кирлот 2001: J. E. Cirlot, A Dictionary od Symbols, Translated from the Spanish by Jack Sage, London: Taylor & Francis e-Library.
 • Леви Строс 1979: K. Levi Stros, Totemizam danas, Beograd: Beogradski izdavački- grafički zavod.
 • Марковић, Јовићевић 2006: Д. Марковић, С. Јовићевић, Лов у средњовековним српским повељама, Београд: Ловачки савез Србије.
 • Матић, Живковић 2021: А. Матић, А. Живковић, Мачке у усменој прози и Доситејевим Баснама, у: Н. Бубања, Д. Бошковић, М. Ковачевић (уред.), Српски језик, књижевност, уметност (Зборник са XV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 6. јула 2021), Мачке: еко(по)етика у књижевности, језику и уметности, Крагујевац: ФИЛУМ, 2021, 61–79.
 • Николић 2007: Н. Николић, Орфелин: недовршена модерност, Београд: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, год. III, Београд, 155–213.
 • Пери 2000: М. Пери, Интелектуална историја Европе, прев. Ђ. Кривокапић, Београд: Клио.
 • Петровић 1999: С. Петровић, Српска митологија, Ниш: Просвета.
 • Скерлић 1966: Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Београд: Просвета.
 • Фербер 2007: M. Ferber, A Dictionary of Literary Symbols, Second edition, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge CB2 8 RU.
 • Фин 2013: М. Фин, Петар Велики као претеча просвећеног владара у Доситејевом делу, у: Д. Иванић (уред.), Доситеј Обрадовић у српској историји и култури: зборник радова, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 479–492.