МОЖЕ ЛИ СЕ РЕЋИ У „БОЉШОМ ТЕАТРУ“?

Липар 77 (2022), (стр. 271-280)

АУТОР(И): Жарко Б. Вељковић

Е-АДРЕСА: sapphousatthis@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.271V

САЖЕТАК:

Транскрибујући назив позоришта у Москви Большой театр, норма српског језика се од промене Бољшој теат(а)р, с ген. Бољшоја театра (1960) полако окренула ка више- мање дублету Бољшој теат(а)р, с ген. Бољшог/Бољшоја театра (1989, 1994, 2010), све до промене искључиво Бољшој театар, с ген. Бољшог театра (2013). На ово последње тран- скрипционо решење ставили смо примедбе да је дискрепантно, збуњујуће, непрактично и граматички немогуће за примену. Стога предлажемо да норма српског језика усвоји следеће, најпрактичније решење. Будући да се тако уобичајило, нормирати Бољшој-те- атар као полусложеницу. У свим другим и будућим случајевима, у руским топонимима и називима на (Не)большой, у средњем роду на (Не)большое – транскрибовати као (Не) бољши и (Не)бољше са (заједничким) ген. (Не)бољшег, нпр. рус. Большой Город > срп. Бољши город, с ген. Бољшег города, рус. Небольшой драматический театр > срп. Небољши драматически театар, с ген. Небољшег драматическог театра, рус. Большое Трифоново > срп. Бољше Трифоново, с ген. Бољшег Трифоновa. А код руских топонима и назива на (Не) большая женскога рода не треба ништа мењати, него као што је књижевно/нормативно – транскрибовати као (Не)бољша(ја) са ген. (Не)бољше, нпр. рус. Большaя Речка > срп. Бољша(ја) Речка, с ген. Бољше Речке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Большой театр, Бољшој теат(а)р, руски, српски, транскрипција

ЛИТЕРАТУРА:

  • АТЛАС МИРА 1967: Атлас мира, Москва: ГУГК.
  • НОРМАТИВНА ГРАМАТИКА 2013: П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска.
  • ПРАВОПИС 1960: Р. Алексић, Ј. Вуковић, М. Храсте, Правопис српскохрватскога књижевног језика, Нови Сад, Загреб: Матица српска, Матица хрватска.
  • ПРАВОПИС 1994: М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика, [Нови Сад]: Матица српска.
  • ПРАВОПИС 2010: М. Пешикан, Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српскога језика измењено и допуњено издање, Нови Сад: Матица српска.
  • ПРИЛОЗИ ПРАВОПИСУ 1989: М. Пешикан, М. Караџа-Гарић, М. Пижурица, Прилози Правопису, Нови Сад: Матица српска.
  • Терзић 1955: Б. Терзић. Првак „Бољшог театра”, Београд: Наш језик – нова серија, VI, 7–10, Београд, 258–260.