АНАЛИЗА ДРАМЕ „МУВЕ“ ЖАНА ПОЛА САРТРА ПРЕМА МИТОЛОШКО-РИТУАЛНОЈ КРИТИЦИ

Липар 77 (2022), (стр. 257-270)

АУТОР(И): Теодора С. Илић

Е-АДРЕСА: teodora.ilic1@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.257I

САЖЕТАК:

Предмет рада је анализа драме Муве (Les Mouches) аутора Жана Пола Сартра, објављене 1943. године. У раду се полази од дефинисања митолошко-ритуалне теoрије користећи антологију Теорија мита и ритуала, аутора Роберта Сегала (1998), као примарни теоријски оквир истог. Стога, дефинисањем митолошко-ритуалне теорије, идеја је представити ка- рактеристике исте у књижевности, првенствено драми, те их користити у компративној анализи с горепоменутом драмом Жана Пола Сартра. Циљ рада је, дакле, поменутом анализом уочити да ли у оквиру драме постоји ритуални пандан који одговара Сартровој адаптацији мита о Електри, а такође се позивајући и на оргинални извор истог – Есхилову Орестију. Долази се до закључка да Сартр, у својој драми Муве, заправо адаптира образац ,,задушне жртве” ритуално-митолошке критике (који се примарно тиче лика Ореста) у циљу да покаже своју теолошку идеологију – егзистенцијализам.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

мит, ритуал, митолошко-ритуална критика, Муве, Сартр, Орестија, Есхил, трагедија

ЛИТЕРАТУРА:

Извори:
 • Есхил 1966: Есхил, Орестија, прев. Милош Н. Ђурић, Београд: Култура. Сартр 1943: Ж. П. Сартр, Муве, прев. Јована Барић-Јеремић, Београд: Нолит.
Литература:
 • Боуви 1993: A. M. Bowie, Religion and Politics in Aeschylus’ Oresteia, The Classical Quarterly, vol. 43, no. 1, 10–31.
 • Вилијамс 1969: R. Williams, Drama from Ibsen to Brecht, New York: Oxford Universtiy Press.
 • Жирар 1990: Р. Жирар, Едип и задушна жртва, Насиље и свето, прев. С. Стојановић, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 77–97.
 • Зеитлин 1965: F. I. Zeitlin, ,The Motif of the Corrupted Sacrifice in Aeschylus’ Oresteia, in: Transactions and Proceedings of the American Psychological Association, vol. 96, 463–508.
 • Кембел 1946: D. J. Campbell, Aeschylus and Aristotle’s Theory of Tragedy, Master’s Theses. 88.
 • Клукхон 1942: C. Kluckhohn, Myths and Rituals: A General Theory, The Harvard Theological Review, vol. 35, no. 1, 45–79.
 • Мелетински 1983: Ј. Мелетински, Поетика мита, прев. Ј. Јанићијевић, Београд: Нолит.
 • Пиндар, прев. 1991: Pindar, Pythian, translated by D. A. Svarlien for Perseus Project 1.0, London: Yale University Press.
 • Раглан 1955: L. Raglan, The Hero: A study in Tradition, Myth and Dreams, London: Watts & Co.
 • Сартр 1946: J. P. Sartre, Forgers of Myth: The Young Playwrights of France, Theatre Arts Magazine, Vol. XXX, No. 6, New York: ed. Rosamond Gilder.
 • Сартр 1943: Ж. П. Сартр, Биће и ништавило, прев. Мирко Зуровац, Београд: Нолит.
 • Сегал 1998: R. Segal, The Myth and Ritual Theory: An Anthology, New Jesey: Wiley- Blackwell.
 • Смит 1889: W. R. Smith, Lectures on the religion of the Semites, New York : D. Appleton and Company.
 • Фразер 1890: J. G. Frazer, The Golden Bough: A study in Comparative Religion, London: MacMillan and Co.
 • Хомер, прев. 2004: Хомер, Илијада, прев. Милош Н. Ђурић, Београд: Дерета. Хомер, прев. 2004: Хомер, Одисеја, прев. Милош Н. Ђурић, Београд: Дерета.
Интернет чланци: