PERSONAE DRAMATIS У ДРАМИ „ЈЕРМА“ ФЕДЕРИКА ГАРСИЈА ЛОРКЕ

Липар 77 (2022), (стр. 243-256)

АУТОР(И): Верка Г. Карић

Е-АДРЕСА: verka_karic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.243K

САЖЕТАК:

Предмет рада јесте представљање лика Јерме у оквиру истоимене драме Федерика Гарсије Лорке (Yerma, 1934). Ослањајући се на модерне драмске теорије, тумачи се personae dramatis кроз сукоб супротстављених сила. С једне стране се налази њена жеља за рађањем детета, док се на другој налази негирање те жеље од стране њеног мужа. Исто тако, долази до сукобљавања унутар Јерме, која се бори између потребе за мајчинством и (не)могућности да то оствари. Анализа супротстављених сила пружа увид у откривање аспеката personae dramatis, односно Јерме. Полазна хипотеза је да драматичност Јермине личности представља резултат узалудне борбе са судбином. Ова борба испољава се кроз однос према мужу и кроз Јермина ограничавања која као последицу имају осећај фрустрације. Циљ анализе је да прикаже како у драми долази до потпуног разарања унутрашњег и спољашњег света personae dramatis.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

personae dramatis, Јерма, Федерико Гарсија Лорка, сукоб, жеља, рађање

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аснар 1985: J. M. Aznar, Una lectura de la trilogía rural de Federico García Lorca, Melilla: Aldaba: revista del Centro Asociado a la UNED, 4, 7–34.
 • Врајт 2007: S. Wrigh, Theatre, in: F. Bonaddio, A Companion to Federico García Lorca, England: Boydell & Brewer Ltd, 39–62.
 • Делгадо 2008: M. M. Delgado, Federico García Lorca: routledge modern and contemporary dramatists, New York: Taylor and Francis group.
 • Елис-Фермор 1981: U. Еlis-Fermor, Jedan tehnički problem: otkrivanje neizrečenih misli u drami, u M. Miočinović (ured.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 293–318.
 • Иберсфелд 1981: А. Ibersfeld, Aktancijalni model u pozorištu, u: M. Miočinović (ured.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 84–117.
 • Лангер 1984: S. Langer, Tragični ritam, u: Z. Stojanović (prired.), Teorija tragedije, Beograd: Nolit, 249–264.
 • Лешић 2011: З. Лешић, Теорија књижевности, Београд: Службени гласник.
 • Лорка, 1997: F. G. Lorca, Yerma. ‹http://www.descargaebooks.com/sigloxx_27/ lorca/lorca_yerma.pdf›. 07.06.2021.
 • Лукач 1978: Đ. Lukač, Istorija razvoja moderne drame, Beograd: Nolit.
 • Мукаржовски 1981: J. Mukaržovski, Dve studije o dijalogu, u: M. Miočinović (ured.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 264–292.
 • Смит, 1998: J. P. Smith, The Theatre of García Lorca: Text, Performance, Psychoanalysis, Cambridge University: Cambridge University Press, 1998.
 • Стајан 1981: Dž. L. Stajan, Komunikacija u drami, u: M. Miočinović (ured.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 214–243.
 • Сурио 1981: Е. Surio, Dramaturške funkcije, u: M. Miočinović (ured.), Moderna teorija drame, Beograd: Nolit, 57–83.
 • Џонсон 2008: R. Johnson, Federico García Lorca’s Theater and Spanish Feminism, Anales De La Literatura Española Contemporánea, 33(2).