ПЕЛИКАН КАО ИСТОРИЈСКА РЕФЕРЕНЦА ЧАРЛСА I У „РОМАНУ О ЛОНДОНУ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 77 (2022), (стр. 233-241)

АУТОР(И): Никола Пеулић

Е-АДРЕСА: nikolapeulic1@hotmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.233P

САЖЕТАК:

У раду је расветљен семантички распон бестијаријумске фигуре пеликана у Роману о Лондону Милоша Црњанског. Прозирност лондонског света овладава животињом као таквом и око ње ствара идеју суицида и погубљења. Емитујући морталну енергију пеликани представљају и историјску референцу енглеског монарха Чарлса I. Симболика споменуте птице скривена је иза појавности животиње, док се кроз мотив смрти уочава паралелизам судбина енглеског владара и руског књаза Рјепнина. Бестијаријумски комплекс пеликана отвара танатички хоризонт животиње, али га и скрива и чува у свом прозирном приказивању.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

бестијаријумска фигура, смрт, суицид, празнина, Чарлс I

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Црњански 2012: М. Црњански, Роман о Лондону 1, Београд: Mascom
 • Шекспир 2009: В. Шекспир, Краљ Лир, Београд: Српска књижевна задруга.
 • Шекспир 2009: В. Шекспир, Хамлет, Београд: Evro-Giunti.
Литература
 • Агамбен 2014: Đ. Agamben, Otvoreno: čovjek i životinja, Čačak: Gradac
 • Банковић 1996: J. Banković, Metamorfoze pada u delu Miloša Crnjanskog, Beograd:
 • Бригс 2001: Е. Бригс, Друштвена историја Енглеске, Нови Сад: Светови.
 • Владушић 2012: Vladušić, Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.
 • Вучковић 2015: Р. Вучковић, Књижевно дело Милоша Црњанског, Београд: Свет књиге.
 • Живојиновић 1995: Д. Живојиновић, Успон Европе (14501789), Београд: Службени лист СРЈ.
 • Нола 2008: А. ди Нола, Ђаво, Београд: Clio.
 • Поповић 1990: Р. Поповић, Црњански и Лондон, Сарајево: Ослобођење.
 • Хачион 1996: L. Hačion, Poetika postmodernizma: istorija, teorija, fikcija, Novi Sad: Svetovi. 
Прилог 1: