KAKO SAMOSTALNO UČITI JEZIK POSREDSTVOM INTERNET RESURSA: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI

Lipar 77 (2022), (str. 213-232)

AUTOR(I): Mladen G. Milosavljević

E-ADRESA: mladenmilosavljevic7@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.213M

SAŽETAK:

Promenom aspekata života pod uticajem savremenih tehnologija koje se razvijaju izraženom brzinom jednako je zahvaćeno polje lingvistike i nastave jezika. U ovom radu autor će pokušati da pronađe odgovor na pitanje kako pronaći i koristiti internet resurse za učenje jezika, kako to uraditi samostalno, kao i koje su granice i uslovi    te autonomije u učenju. Rad će se temeljiti na naučnim radovima i istraživanjima iz polja samostalnosti učenika, internet resursa, moderne nastave jezika, psiholoških aspekata ovog procesa, ali takođe i na ličnom iskustvu autora koji je na ovaj način ostvario nezanemarljiv napredak u francuskom jeziku. Istraživanje je pokazalo da je samostalno učenje stranog jezika posredstvom internet resursa, kada se ispune određeni metodološki i psihološki uslovi, moguće, a dan-danas verovatno predstavlja i najbolje rešenje iz različitih aspekata o kojima će biti reči.

KLJUČNE REČI:

strani jezici, samostalno učenje, autonomija učenika, motivacija, internet, internet resursi, platforme za učenje jezika, Duolingo, Memrajz, Jutjub

LITERATURA:

 • Aminatun 2019: D. Aminatun, Using “Memrise” to Boost English for Business Vocabulary Mastery: Students’ Viewpoint, Bandar Lampung: Universitas Teknokrat Indonesia.
 • Briner 2013: I. Brünner, Using Language Learning Resources on Youtube, Lüneburg: Leuphana University of Lüneburg.
 • Brkanović 2019: L. Brkanović, Multimedij u učenju stranih jezika za početnike, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Đaneli i Sani 2010: G. Gianelli e C. Sani, “Firenze com’era”. Progetto per l’apprendimento autonomo della lingua italiana, Firenze: Firenze University Press.
 • ZEO 2002: Zajednički evropski okvir za učenje, nastavu i ocjenjivanje jezika, Podgorica.
 • Istifci 2016: I. Istifci, Perceptions of Turkish EFL Students on Online Language Learning Platforms and Blended Language Learning, Eskisehir: Anadolu University.
 • Lebel 2008: C. Lebel, Le tuteur et l’autonomie de l’étudiant à distance, Montréal: Université de Montréal.
 • Liu 2015: H.-J. Liu, Learner Autonomy: The Role of Motivation in Foreign Language Learning, Changhua, Department of English Da-Yeh University, Taiwan.
 • Lolor i Honijak 2012: K. B. Lawlor, M. J. Honyak, SMART Goals: How the Application of SMART Goals Can Contribute to Achievement of Student Learning Outcomes, Pensacola: University of West Florida.
 • Manžno 1998: F. Mangenot, Classification des apports d’Internet à l’apprentissage des langues, Strasbourg: ALSIC.
 • Menegale 2009: M. Menegale, L’apprendimento autnomo e le lingue straniere: stato dell’arte e nuovi percorsi di ricerca, Venezia: Università Ca’ Foscari.
 • Mičike 2008: G. Miccichè, E-learning e apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Canberra: Australian National University.
 • Olek 1990: H. Holec, Qu’est-ce qu’apprendre à apprendre, Nancy: Université Nancy II.
 • Oreški, Mikulan i Legac 2018: P. Oreški, K. Mikulan, V. Legac, Benefits and Deficiencies of Mobile Foreign Language Learning Applications, Zagreb: University of Zagreb.
 • Rot 2004: N. Rot, Opšta psihologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Britanika 2010, a: The Internet. Encyclopaedia Britannica. ‹https://www.britannica.com/technology/ Internet›. 20.7.2021.
 • Britanika 2010, b: Web 2.0. Encyclopaedia Britannica. ‹https://www.britannica.com/topic/Web-20›. 19.7.2021.
 • Lajfvajer 2021: Where is the iPhone made? Lifewire. ‹https://www.lifewire.com/where-is-the-iphone-made-1999503›. 21.7.2021.