ИСТОРИЈА ЈЕЗИЧКОГ ТЕСТИРАЊА

Липар 77 (2022), (стр. 163-171)

АУТОР(И): Драгана Ж. Мирчић Панић

Е-АДРЕСА: dragana.mircic@pravnifakultet.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.163MP

САЖЕТАК:

У раду који следи биће приказана историја развоја језичког тестирања у светлу различи- тих, својевремено владајућих теорија о природи, усвајању и употреби језика. Почетно поглавље посвећено је првој, традиционалној или преднаучној фази у развоју језичког тестирања која се везује за крај 19. века и тада доминирајући граматичко-преводни ме- тод. У наставку је представљен период тестирања изолованим задацима проистекао из структуралистичког тумачења језика, као и покушај превазилажења недостатака овакве врсте тестирања. Завршна поглавља баве се теоријом о комуникативној компетенцији која је довела до суштинског и коначног заокрета у односу на традиционалне методе, а пажњу смо посветили и новим изазовима пред којима се процес језичког тестирања нашао у условима пандемије и потпуног преласка на онлајн наставу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

језичко тестирање, граматичко-преводни метод, структурализам, кому- никативна компетенција, онлајн језичко тестирање

ЛИТЕРАТУРА:

 • Барни 2000: M. Barni, La verifica e la valutazione, u: A. De Marco, (ured.), Manuale di Glottodidattica, Insegnare una lingua straniera, Roma: Carocci editore, 155–174.
 • Барни 2010: М. Barni, Etica e politica della valutazione, u: Е. Lugarini, (ured.) Valutare le competenze linguistiche, Milano: Franco Angeli, 86–99.
 • Бин Ахмед и др. 2021: N. Bin Ahmed i dr. Challenges in Implementing Online Language Assessment-A Critical Reflection of Issues faced amidst Covid-19 Pandemic. Conference: Knowledge Management International Conference (KMICe), February 2021. ‹ https://www.researchgate.net/publication/350312189_ Challenges_in_Implementing_Online_Language_Assessment-A_Critical_ Reflection_of_Issues_faced_amidst_Covid-19_Pandemic›. 04.06.2021.
 • Борнето 1998: S. Borneto, C’era una volta il metodo, Roma: Carocci editore.
 • Браун 2004: D. Brown, Language Assessment. Principles and Classroom Practices, New York: Pearson Education.
 • Вир 1990: C. J. Weir, Communicative language testing, London: Prentice Hall.
 • Галимберти 2020: А. Galimberti. Riflessioni sulla didattica a distanza. Analis.   it, Marzo 2020. ‹http://www.anils.it/wp/riflessioni-sulla-didattica-a-distanza›. 08.06.2021.
 • Димитријевић 1999: Н. Димитријевић, Тестирање у настави страних језика, треће прерађено и допуњено издање, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Закон о високом образовању, Сл. Гласник РС, бр.88/2017, 73/2018, 27-2018 – др. закон, 67/2019 i 6/2020 – др. закони
 • Јафранческо, Макети 2010: Jafrancesco, Machetti, Valutare le competenze linguistico-comunicative in ambito disciplinare, u: E. Lugarini, E. (ured.), Valutare le competenze linguistiche, Milano: Franco Angeli, 145–159.
 • Ли, Лилани 2020: Li, Lilani. The COVID-19 pandemic has changed education forever. This is how.We Forum, Aprile 2020. ‹https://www.weforum.org/ agenda/2020/04/co ronavirus-education-global-covid19-online-digitallearning›. 08.06.2021
 • Лукарели 2005: S. Lucarelli, Lo sviluppo del language testing, u: M. Vedovelli, (ured.), Manuale della certificazine dell’italiano L2, Roma: Carocci editore, 47–59.
 • Мек Намара 2000: Т. McNamara, Language Testing, Oxford: Oxford University Press.
 • Мирчић 2012: Д. Мирчић, Евалуација у настави италијанског језика на нематичним факултетима, необјављена магистарска теза, одбрањена на Филолошком факултету у Београду.