ОБЛИЦИ ПОБУНЕ У САМОКОВЛИЈИНОЈ И АНДРИЋЕВОЈ ПРОЗИ

Липар 77 (2022), (стр. 151-161)

АУТОР(И): Бранка У. Тодоровић

Е-АДРЕСА: brankat597@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.151T

САЖЕТАК:

У раду се успоставља веза између Самоковлијиног јунака Јахијела Данитија из припо- вијетке Давокова прича о Јахијеловој побуни (1953) и Андрићевог јунака кмета Симана из приповијетке Прича о кмету Симану (1969). Износи се теза да поменути јунаци, упркос значајним разликама између њих, имају заједничку основу за своју побуну. Иако је повод њихове побуне различит, и један и други проналазе узроке своје одбачености од стране друштва у укоријењеним вјерским, тј. друштвеним односима који маргинализованом појединцу не остављају никакву могућност за ослобођење и напредовање. Јунаци су ока- рактерисани као људи бунџије, чије побуне имају различит облик и исход. Побуну Јахијела Данитија посматрамо као малу, људску, а побуну кмета Симана као револуционарну.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

побуна, бунџије-људи, јеврејска традиција и религија, револуционар, власт и појединац

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Андрић 1988: И. Андрић, „Прича о кмету Симану”, у: И. Андрић, Изабране приповетке, Београд: Нолит.
  • Самоковлија: 1964: И. Самоковлија, „Давокова прича о Јахијеловој побуни”, у: И. Самоковлија, Приповијетке, Нови Сад: Матица српска
Литература
  • Андрић 1963: И. Андрић, Проклета авлија, Београд: Просвета.
  • Вучковић 1986: Р. Вучковић, Самоковлија и Андрић, у: С. Тутњевић (уред.), Зборник радова о Исаку Самоковлији, Сарајево: Институт за језик и књижевност: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 113–150.
  • Куленовић 1964: С. Куленовић, Гама и ријеч Исака Самоковлије, у: И. Самоковлија, Приповијетке, Нови Сад: Матица српска, 7–25.
  • Новаковић 1986: Б. Новаковић, Исак Самоковлија сучељен са елементима човекове метаморфозе, у: С. Тутњевић (уред.), Зборник радова о Исаку Самоковлији, Сарајево: Институт за језик и књижевност: Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, 77–90.
  • Тутњевић 1972: С. Тутњевић, Текст о Исаку Самоковлији, у: С. Тутњевић, Ради свога разговора, Сарајево: Свјетлост, 105–121.