ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ФОРМАЦИЈЕ ДРУШТВЕНОГ ПОВЕЗИВАЊА ДРАМСКИХ ЛИКОВА ХАРОЛДА ПИНТЕРА

Липар 77 (2022), (стр. 99-121)

АУТОР(И): Сања Рафаиловић

Е-АДРЕСА: eossbg@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.099R

САЖЕТАК:

Тема овог рада је дефинисање појма популарне културе и утврђивање утицаја исте на формације друштвеног повезивања драмских ликова Харолда Пинтера. Први део рада ослања се на теорије реномираних социолога у вези са експликацијом појма популарне културе и детереминисањем њених елемената, са посебним фокусом на друштвене формације. У другом делу рада, компаративном методом, одређују се и објашњавају друштвене формације које склапају драмски ликови Харолда Пинтера у драмама Ку- хињски лифт, Настојник, Повратак, Ничија земља, Издаја и Прослава. Прецизније, повезивање драмских ликова Харолда Пинтера разврстава се на: удруживање чија је сврха остваривање индивидуалних циљева (породица, пријатељи, пословни сарадници) и удруживање које је само себи сврха (прослава). Циљ рада јесте да се одреди у којој мери популарна култура утиче на формације друштвеног удруживања протагониста драмског стваралаштва Харолда Пинтера.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

популарна култура, елементи популарне културе, формације друштвеног повезивања, индивидуални циљеви, само себи сврха, Харолд Пинтер, драмски ликови

ЛИТЕРАТУРА:

 • Базић и Пешић 2012: Ј. Базић и М. Пешић, Социологија, Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.
 • Гејн 1991: М. Gane, Baudrrilard’s Bestiary, London and New York: Routledge.
 • Еслин 1976: M. Esslin, Pinter: A Study of his Plays, New York: The Norton Library W-W-Norton 8c Company-INC.
 • Липоветски 2008: Ж. Липоветски, Парадоксална срећа – Оглед о хиперпотрошачком друштву, Загреб: АБ издања антибарбарус.
 • Маркс и Енгелс 1977: К. Маркс и Ф. Енгелс, Дела, Двадесет први том, Београд: Просвета.
 • Павловић 2020: Т. Павловић, Ка унутрашњим хоризонтима, Прилог проучавању авангардне драмске поетике Харолда Пинтера, Крагујевац: Филолошко- уметнички факултет. ‹https://www.researchgate.net›.
 • Пинтер 2013: Х. Пинтер (Pinter H.), Betrayal, New York: Grove Press. ‹www. groveatlantic.com›. eBook ISBN: 978-0-8021-9228-
 • Пинтер 2009: Х. Пинтер (Pinter, H.), Celebration. ‹https://irp-cdn.multiscreensite. com/b5cf95f0/files/uploaded/Celebration.pdf .›.
 • Пинтер 1982: Х. Пинтер, Пет драма, Београд: Нолит.
 • Пинтер 1996: Pinter, H, Harold Pinter: Plays One, London: Faber and Faber.
 • Стореј 2001: J. Storey, Popular Cultural Theory and Culture: An introduction, Edinborough: Pearson Education Limited.
 • Фиск 2001: Џ. Фиск, Популарна култура, Београд: Клио (Clio).
 • Шнел 2008: Р. Шнел, Лексикон савремене културе: теме и теорије, облици и институције од 1945. до данас, Београд: Плато.