РЕТРОСПЕКТИВНИ ОГЛЕД ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА И СТАТУС ВЕШТИНЕ ПИСАЊА

Липар 77 (2022), (стр. 11-32)

АУТОР(И): Бранка Л. Миленковић, Сања Р. Јосифовић-Елезовић

Е-АДРЕСА: branka.milenkovic@filum.kg.ac.rs, sanja.josifovic-elezovic@flf.unibl.org

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR77.011M

САЖЕТАК:

Познато је да је још почетком двадесетог века настава страног језика проистекла из теоријских постулата и праксе наставе матерњег језика. У настојању да се настава страног језика што више приближи потребама страних студената, било је неопходно проћи кроз бројне приступе и методе и померати тежиште интересовања у наставном процесу. И премда је у савременој наставној пракси страног језика употреба све четири језичке вештине (говор, слушање, читање и писање) саставни део сваког наставног плана, вештина писања и даље се у пракси често сматра додатном активношћу и неретко заузима подређену позицију у односу на остале језичке вештине. Како бисмо разумели овакав статус вештине писања у настави страног језика, у овом раду представљамо ретроспективу развоја вештине писања од средине двадесетог века, па све до данашње праксе у односу на развој осталих језичких вештина. Дескрипнивном анализом и компаративним приступом у истраживању установили смо да је вештина писања тек недавно постала једнако значајна као и остале вештине у настави страног језика, а резултати анализе такође указују и на специфичности употребе активности писања у наставној пракси.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

настава страног језика, приступи у настави страног језика, рецептивне језичке вештине, продуктивне језичке вештине, вештина писања

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вучо 2009: Ј. Вучо, У потрази за сопственим моделом двојезичне наставе,
 • Иновације у настави страних језика, 41–54, Београд: Учитељски факултет.
 • Дурбаба 2011: О. Дурбаба, Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Београд: Завод за уџбенике.
 • Ду 2009: X. Du, The Affective Filter in Second Language Teaching, Asian Social Science, Vol. 5, No. 8. ccsenet.org/journal.html
 • Грејб и Каплан 1996: Grabe & R. B. Kaplan, Theory and Practice of Writing, An Applied Linguistics Perspective, Addison Wesley Longman.
 • Ферис 2010: D. Ferris, Second Language Writing Research and Written Corrective Feedback in SLA, Studies in Second Languagae Acquisition, 32, 181–201.
 • Картер и Нунан (Ур.) 2001: R. Carter & D. Nunan (eds.), The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge:
 • Ларсен-Фримен 2000: D. Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, New York:
 • Миленковић 2021: Б. Миленковић, Историјски развој наставе вештине писања: експресивни, когнитивни, социолошки и дискурсни период, Липар, 73/XXI, 159-177.
 • Нунан 1995: D. Nunan, Language Teaching Methodology, A textbook for Teachers, Hertfordshire: Prentice Hall International.
 • Ричардс и Роџерс 1986: C. Richards & T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching, A description and analysis, Cambridge: CUP.
 • Селсе-Мерсија 2001: M. Celce-Murcia (ed.), Teaching English as a Second or Foreign Language, USA: Heinle &
 • Силва 2001: T. Silva (ed.), On Second Language Writing, Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
Консултовани линкови: