ПОЗИТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА У НЕГАТИВНОЈ КРИТИЦИ: ТИПОВИ И ФУНЦИЈЕ (НА ПРИМЕРИМА ИЗ МЕЂУРАТНИХ БРОЈЕВА ЈУЖНОСЛОВЕНСКОГ ФИЛОЛОГА)

Липар 83 (2024) (стр. 145-157)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александра Д. Ракић, Ана Љ. Вучићевић

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.145R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

негативна оцена. Корпус за рад чини 36 приказа (18 из двадесетих година ХХ века и 18 из тридесетих година ХХ века), који су објављени у међуратном периоду у Јужнословенском филологу и у којима доминира негативна оцена садржаја приказаног научног дела или његовог аутора. Приликом анализе уочиле смо да позитивни и негативни коментари формално и семантички најчешће стоје у односима адверзативности (супротности) и концесивности (допусности). Даља, функционална анализа показала је да улога позитивне евалуације у оквиру доминантно негативне евалуације зависи од њене позиције у приказу. У највећем броју примера позитивна критика нема стварно позитивно значење, већ има функцију да уведе или истакне негативну критику. Ређи примери са стварном позитивном евалуацијом по правилу се јавају у закључном и, ређе, уводном делу приказа.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

академски прикази, Јужнословенски филолог, позитивна евалуација, негативна евалуација, критика, адверзативност, концесивност

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

Извори

 • Критика. Јужнословенски филолог. ‹http://www.isj.sanu.ac.rs/izdanja/casopisi/juznoslovenski-filolog/›. 23. 8. 2023.
 • 1921 (ЈФ2/1: 136–147; ЈФ2/2: 147–149; ЈФ2/3: 149–158)
 • 1922–1923 (ЈФ3/1: 131–139; ЈФ3/2: 139–141; ЈФ3/3: 141–143)
 • 1924 (ЈФ4/1: 197–202; ЈФ4/2: 202–205; ЈФ4/3: 245–250)
 • 1925–1926 (ЈФ5/1: 300–302; ЈФ5/2: 304–307; ЈФ5/3: 314–316)
 • 1926–1927 (ЈФ6/1: 232–233; ЈФ6/2: 248–251; ЈФ6/3: 266–267)
 • 1928–1929 (ЈФ8/1: 187–194; ЈФ8/2: 211–218; ЈФ8/3: 225–226)
 • 1931 (ЈФ10/1: 197–207; ЈФ10/2: 222–224; ЈФ10/3: 237–244)
 • 1931 (ЈФ11/1: 223–233; ЈФ11/2: 273–278; ЈФ11/3: 279–286
 • 1933 (ЈФ12/1: 260–264; ЈФ12/2: 270–284; ЈФ12/3: 284–287)
 • 1933–1934 (ЈФ13/1: 191–195; ЈФ13/2: 227–229; ЈФ13/3: 279–280)
 • 1935 (ЈФ14/1: 161–180; ЈФ14/2: 181–235; ЈФ14/3: 236–241)
 • 1938–1939 (ЈФ17/1: 234–236; ЈФ17/2: 252–254; ЈФ17/3: 260–272)

Литература

 • Геа Валор 2000–2001: Gea Valor, M. L. The pragmatics of positive politeness in the book review. RESLA, 2000–2001, Dialnet. 11. 7. 2023.
 • Драгићевић 2013: Р. М. Драгићевић, О српској славистици на почетку XX века из перспективе прве књиге Јужнословенског филолога, Београд: Јужнословенски филолог, 69, Београд, 33–48.
 • Ђанони 2009: D. S. Giannoni, Negotiating research values across review genres: A case study in applied linguistics, in: K. Hyland, G. Diani (eds.), Academic evaluation: Review genres in university settings, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 17–33.
 • Петрић 2010: B. Petrić, Prikazi knjiga u Srpskom arhivu i Vojnosanitetskom pregledu: Istorijska perspektiva, Banja Luka: Scripta Medica, 41 (2), Banja Luka, 94–96.
 • Петрић 2011: B. Petrić, Scholarly criticism in a small academic community: A diachronic study of book reviews in the oldest Serbian scholarly journal, in: F. Salager-Meyer, B. A. Lewin (eds.), Crossed words: Criticism in scholarly writing, Bern: Peter Lang, 309–337.
 • Пипер и др. 2005: П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, Синтакса савременога српског језика: проста реченица, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београд: Београдска књига, Нови Сад: Матица српска.
 • Прањковић 2001: I. Pranjković, Druga hrvatska skladnja: Sintaksičke rasprave, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Салахер-Мејер, Алкараз Ариза, Пабон Бербеси 2007: F. Salager-Meyer, M. Á. Alcaraz Ariza, M. Pabón Berbesí, Collegiality, critique and the construction of scientific argumentation in medical book reviews: A diachronic approach, Amsterdam: Journal of Pragmatics, 39 (10), Amsterdam, 1758–1774.
 • Хајланд 1996: K. Hyland, Writing without conviction? Hedging in science research articles, Oxford: Applied Linguistics, 17 (4), Oxford, 433–454.
 • Хајланд 1998: K. Hyland, Hedging in scientific research articles, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Хајланд 2004: K. Hyland, Disciplinary discourses: Social interactions in academic writing, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Хајланд 2005: K. Hyland, Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse, Newbury Park: Discourse Studies, 7(2), Newbury Park, 173–192.
 • Хајланд, Диани 2009: K. Hyland, G. Diani, Introduction: Academic evaluation and review genres, in: K. Hyland, G. Diani (eds.), Academic evaluation: Review genres in university settings, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1–14.
 • Шо 2009: P. Shaw, The lexis and grammar of explicit evaluation in academic book reviews, 1913 and 1993, in: K. Hyland, G. Diani (eds.), Academic evaluation: Review genres in university settings, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 217–235.