ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У НЕМАЧКОМ ФИЛМУ „ПОСЛЕДЊЕ ПОГУБЉЕЊЕ“ И ЊИХОВ ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Липар 83 (2024) (стр. 25-39)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Биљана М. Ковач Бејин

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/LIPAR83.025KB

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави анализом српског превода фразеологизама у немачком филму Последње погубљење. Циљ рада је да се контрастивном анализом утврди које су преводилачке стратегије примењене у преводу идентификованих фразеологизама и до каквих су резултата довеле, односно, које стратегије најбоље преносе карактеристике оригиналне реплике. Корпус је ексцерпиран из поменутог филма Последње погубљење и његовог превода на српски језик, а примери су категорисани према класификацији преводилачких стратегија за титловање, коју је сачинила Марија Лабарта Постиго (2020). Анализа је показала да најчешће употребљена стратегија јесте стратегија експлицитно значење. У овој стратегији не преноси се формални аспекат изворника, а често ни стилски, већ само денотативни, због чега се у преводу губи битна димензија оригинала, што у појединим случајевима мења рецепцију филма са преводом у односу на рецепцију филма без превода.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

превод фразеологизама, преводилачке стратегије, аудио-визуелни превод, титлови, Последње погубљење

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Бургер 2007: H. Burger, Phraseme in literarischen Texten und Autorenphraseologie, у: H. Burger, D. Dobrovolskij, P. Kuhn, N. R. Norrick (уред.), Volume 1 Phraseologie, Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 316–329.
 • Бургер 22003: H. Burger, Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.
 • Бургер, Јакше 1973: H. Burger, H. Jaksche, Idiomatik des Deutschen, Tübingen: Niemeyer.
 • Вуловић 2015: Н. Вуловић, Спрска фразеологија и религија, Лингвокултуролошка истраживања, Београд: Институт за српски језик САНУ.
 • Вучетић 2004: Ј. Вучетић, Улога фразеологизама у карактеризацији ликова у драмама Душана Ковачевића, Лепосавић: Баштина, 17, Лепосавић, 37–54.
 • Чихоцки, Мразовић 1983: S. Czichocki, P. Mrazović, Lexikologie der deutschen Sprache: Einführung, Novi Sad: Institut za strane jezike i književnosti.
 • Флајшер 21997: W. Fleischer, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. KG.
 • Голубовић 2010: Б. Голубовић, Превод фразеологизама у филмовима, Београд: Српски језик XV, Београд, 457–479.
 • Голубовић 2009: Б. Голубовић, Комуникативни фразеологизми у српском жаргону, у: међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд: Међународни славистички центар, 191–202.
 • Ковач, Митревски 2019: Kovač, A. Mitrevski, Beiß die Zähne zusammen! Phraseologismen in Bertolt Brechts Die Dreigroschenoper und ihre Übersetzung ins Serbische, у: С. Гудурић, Б. Радић Бојанић (уред.), Језици и културе у времену и простору, VIII/2, Нови Сад: Филозофски факултет, 125–134.
 • Колер 2007: W. Koller, Phraseme im Sprachgebrauch und in der Übersetzung, у: H. Burger, D. Dobrovolskij, P. Kuhn, N. R. Norrick (уред.), Volume 1 Phraseologie, Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 605–613.
 • Лабарта Постиго 2020: М. Labarta Postigo, A metaphorical map of subtitling, Babel, John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/babel.00141.pos
 • Мразовић 1998: P. Mrazović, Phraseologismen als Übersetzungsproblem in literarischen Texten, у: W. Eismann (уред.), EUROPHRAS 95, Bochum: Brockmeyer, 557–568.
 • Мршевић-Радовић 1987: Д. Мршевић-Радовић, Фразеолошке глаголски-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, Београд: Филолошки факултет.
 • Пилц 1981: K. D. Pilz, Phraseologie: Rednesartenforschung, Stuttgart: J. B. Metzlerische Verlagsbuchhandlung.
 • Сабан 2007: Sabban, Culture-boundness and problems of cross-cultural phraseology, у: H. Burger, D. Dobrovolskij, P. Kuhn, N. R. Norrick (уред.), Volume 1 Phraseologie, Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 590–605
Речници
 • Јовановић 2005: С. Јовановић, Савремени српскофранцуски речник: са граматиком, Београд: Просвета.
 • Матешић 1982: J. Matešić, Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika, Zagreb: IRO „Školska knjiga”.
 • Мразовић, Приморац 1981: P. Mrazović, R. Primorac, Nemačko-srpskohrvatski frazeološki rečnik: nemački idiomatski izrazi sa srpskohrvatskim ekvivalentima, Beograd: Prosveta.
 • Оташевић 2012: Ђ. Оташевић, Фразеолошки речник српског језика, Нови Сад: Прометеј.
 • Шеман 2011: H. Schemann, Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext, Berlin/Boston: Walter der Gruyter GmbH
Извори са интернета
 • Грађански комитет Лајпциг 2021: Bürgerkomitee Leipzig e.V., Vor 40 Jahren: Letzte Hinrichtung in der DDR. ‹https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2021/06/vor-40-jahren-letzte-hinrichtung-in-der-ddr-398060›. 10.2023.
 • Лизе 2021: K. Liese, Nahschuss. ‹https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf2108-nahschuss/nahschuss-film/›. 10.2023.
 • Редакција Дуден-а a.: Duden online, Faible. https://www.duden.de/rechtschreibung/Faible. 13.09.2023.
 • Родек 2021: H.-G. Rodek, Wenn Wessis sich über den Osten unterhalten. ‹https://www.welt.de/kultur/kino/article233026257/Nahschuss-mit-Lars-Eidinger-Trailer-und-Kritik.html›. 10.2023.