КРШЕЊЕ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ – ПРОБЛЕМ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Гласник права (2023/2)  (стр. 65-78)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Срђана Видовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vidovic23@yahoo.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/GP.1402.65V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Аутор се у овом раду бави актуелним проблемом у кривичним поступцима и то кршењем претпоставке невиности. Претпоставка невиности јесте основно људско право прокламовано Уставом Републике Србије, али и процесни институт у кривичном поступку који терет доказивања преваљује на тужиоца. Циљ рада је био да се испита на који то начин у савременом друштву најчешће долази до кршења претпоставке невиности и који су механизми заштите. Аутор стога у првом делу рада најпре објашњава појам и примену претпоставке невиности, а потом презентује на који то начин у пракси долази до кршења претпоставке невиности. Актуелна пракса указује на то да су медији ти који у данашње време највише крше ову претпоставку, услед чега овакво поступање не само да представља кршење основних људских права учесника у поступку без адекватне санкције, него због самог значаја медија у друштву, исто креира изузетно опасну праксу којом се врши притисак на поступање суда чиме се нарушава правна сигурност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

претпоставка невиности, медији, кривични поступак, слобода изражавања, неприкосновеност достојанства

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: