ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОДЛУЧИВАЊА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Гласник права (2023/2)  (стр. 23-36)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Милосављевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nmilosavljevic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/GP.1402.23M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Капацитети вештачке интелигенције отварају нове могућности када је реч о унапређивању рада државних органа. Иако је примена ових система у раду државних органа увелико почела, још увек нема потпуно аутоматског oдлучивања од стране вештачке интелигенције. Аутор у раду испитује на који начин је постојећим прописима регулисано питање аутоматског одлучивања вештачке интелигенције, посебно у домену заштите података о личности. Аутор анализира да ли је постојеће решење адекватно и које су могућности за унапређење решења. Циљ рада је да се применом социолошке и правнодогматске методе најпре испитају евентуални недостаци постојећег решења у погледу аутоматског одлучивања, а да се затим понуде нова решења којима ће се адекватније одговорити на притисак развоја вештачке интелигенције.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

вештачка интелигенција, аутоматизовано одлучивање, заштита података о личности

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: