ВИШЕСТРУКИ ПОВРАТ У ПОЗИТИВНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Гласник права 2 (2022), (стр. 25-35) 
 

АУТОР: Мирко Воштинић

Е-АДРЕСА: mvostinic1@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.1302.25V

САЖЕТАК:

Аутор се у раду бави питањем вишеструког поврата у позитивном кривичном праву, као институтом који је, уз доживотни затвор, изазвао највише контроверзи након последњих измена и допуна Кривичног законика. Најпре је указано на историјски развој овог института, који је у нашем послератном праву постојао дуги низ деценија. Потом је указано на бројне проблеме у његовој примени, чему су неретко доприносили и различити ставови, не само нижих, већ и судова највиших инстанци. Иако је одредба којом је регулисан вишеструки поврат наизглед јасна, за свега три године постојања овог института, у практичној примени су се јавили бројни проблеми. Због тога је у раду указано на питање кумулативне примене закоником прописаних услова вишеструког поврата, питање начина рачунања половине распона прописане казне, питање примене код новчане казне и сл. Суштински је важно дати адекватне одговоре на сва спорна питања, јер неправилна примена одредбе о вишеструком поврату, с једне стране може озбиљно да угрози права окривљеног, а с друге стране да обесмисли суштину примене овог института.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

поврат, вишеструки поврат, специјални поврат, половина распона прописане казне, одмеравање казне, ранија осуђиваност.

ЛИТЕРАТУРА: