Uticaj solarnih panela na gubitke u niskonaponskoj mreži / The Influence of Solar Panels on Losses in the Low-Voltage Network

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 56-59)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Siniša Spremić, Aleksandar Antonić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: sinisa.spremic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.56S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Najveći deo tehničkih gubitaka električne energije u distribuciji električne energije su tehnički gubici u niskonaponskim vodovima. Tehnički gubici električne energije su gubici koji nastaju u distribuciji električne energije od transformatora do potrošača u elektrodistributivnoj opremi. Komercijalni gubici obuhvataju neovlašćeno korišćenje električne energije i gubitke zbog grešaka merne opreme. Glavni izvor tehničkih gubitaka električne energije nastaje protokom električne struje kroz provodnike. Solarni paneli ugrađeni kod potrošača mogu uticati na smanjenje gubitaka smanjenjem protoka električne struje, tj. električne energije kroz niskonaponske vodove. U ovom radu je dat prikaz pretpostavljenog dnevnog dijagrama simetričnog opterećenja niskonaponskog voda sa proračunom gubitaka po satima sa i bez uticaja solarnih panela. Uticaji solarnih panela su takođe prikazani dnevnim dijagramom, kao i vrednosti napona na kraju niskonaponskog voda. U proračunu se za niskonaponski vod koristi ekvivalentni vod sa pola dužine i punim satnim opterećenjem.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

tehnički gubici, solarni panel, niskonaponski, nadzemni vod, opterećenje

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Grujić, A., Todorović, S. Kvalitet električne energije generisane iz krovne PV elektrane stabenog objekta u Vranju, in Proc. XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem (CIRED Srbija), Kopaonik, R-2.12, 24-28. septembar 2018.
  • Čorba, Z., Milićević, D., Dumnić, B., Katić, V., Popadić, B. Ispunjenje kriterijuma dozvoljenih struja viših harmonika pri priključenju fotonaponskih elektrana na distributivni sistem, in Proc. XI Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem (CIRED Srbija), Kopaonik, R-2.13, 24-28. septembar 2018.
  • Simović, , Žerajić, M. Procena uticaja integracije solarnih elektrana na niskom i srednjem naponu na smanjenje vrednosti gubitaka aktivne snage u prenosnom sistemu, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 24, No. 1, pp. 81-83, 2022. https://doi.org/10.46793/EEE22-1.81S
  • Vuković, , Ostojić, B. Koncept korišćenja mini solarnih centrala u domaćinstvima, in Proc. 36. Savetovanje Energetika 2021, Zlatibor, Srbija, 22-25 Jun 2021.
  • Ćirić, , Ochoa, L.F., Feltrin, A.P., Nouri, H. Analiza kvarova u četverožičnim distributivnim mrežama, Elektrodistribucija: bilten o distribucijielektrične energije, No. 1, pp. 34-42, 2006.
  • Spremić, , Obradović, D. Razmatranje gubitaka u niskonaponskim vodovima sa prikazom rezultata proračuna, Energija, ekonomija, ekologija, Vol. 24, No. 1, 2022. https://doi.org/10.46793/EEE22-1.68S