Proizvodnja električne energije iz elektrana na ugalј i prateća emisija CO2: komparacija EU-27 i Srbije / Production of Electricity from Coal-Fired Power Plants and Accompanying CO2 Emissions: Comparison of EU-27 and Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 2, XXV (2023) (стр 44-50)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksandar Madžarević, Predrag Jovančić, Stevan Đenadić, Filip Miletić, Miroslav Crnogorac

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.madzarevic@rgf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-2.44V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Velike elektrane su i u trećoj deceniji 21. veka i dalјe odgovorne za više od polovine proizvodnje električne energije u Evropi. U svom radu pretežno koriste fosilna goriva, što rezultira emisijom zagađujućih materija u vazduh. Stoga, zahvalјujući direktivama EU, kao i poremećajima na tržištu, emisije uglјen-dioksida iz velikih postrojenja za sagorevanje u EU-27 intenzivno se smanjuju u poslednje dve decenije. Iako je upotreba uglјa, posebno u zemlјama Evropske unije, u stalnom padu, ima prostora za dodatno smanjenje. Autori su kroz ovaj rad želeli da prikažu potpuno aktuelno stanje emisije CO2 iz termoelektrana u Evropi, koje su koristile ugalј za proizvodnju električne energije, kao i da uporede takva postrojenja sa onima koje rade u Republici Srbiji. Emisija CO2 je analizirana u odnosu na instalisane kapacitete, kao i upoređena sa proizvedenom i energijom isporučenom u sistem. Analizom dobijenih vrednosti odnosa emisije prema broju stanovnika, površini teritorije, proizvodnji i potrošnji struje, kao i prema BDP-u, primetno je da se na teritoriji Republike Srbije generiše dosta veća količina CO2 za postizanje sličnog energetskog, industrijskog i ekonomskog efekta u odnosu na EU-27. Istraživanjem podataka o lokaciji sagorevanja uglјa pri proizvodnji električne energije u Republici Srbiji primećeno je postojanje velikih razlika u količinama emisije CO2, što je posledica sastava uglјa koji se upotreblјava i samih režima sagorevanja u termoelektranama.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

CO2, emisija, ugalј, termoelektrane, EU-27, Srbija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: