Учење кроз покрет у приступима музичком образовању

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 403-414)

АУТОР(И): Марија Танасковић

Е-АДРЕСА: zmajaaa@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/NOIP.403T

САЖЕТАК:

Покрет се везује за плес и игру, а кључан је и за музички развој појединца и његову перцепцију музике. Резултати одређених истра- живања показују да је учење кроз покрет деци блиско и да може да допри- несе њиховом развоју у многим аспектима (музикалност, креативност, али и когнитивни, социјални и физички развој). Поједини приступи музичком образовању усмерени на дете, што је императив савременог васпитања и образовања, наглашавају важност разумевања садржаја учења кроз чулну перцепцију и практичне активности. Музика се повезује са говором, покре- том и игром, јер код деце ови елементи егзистирају у јединству.

У раду је дат преглед приступа и метода (Далкроз, Орф, Кодаљ, Гор- дон) у музичком образовању у којима покрет има доминантну улогу и зна- чај, јер активира и тело и ум, али и подстиче перцепцију музике и њених изражајних средстава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

покрет, музичко образовање, деца, приступ, метод

ЛИТЕРАТУРА:

 • Abril, C. R. (2011). Music, movement, and learning. In R. Colwell & P. R. Webster (еds.): MENC handbook of research on music learning, volume 2: Applications (92–129). Oxford University Press.
 • Anderson, W. T. (2011). The Dalcroze Approach to Music Education: Theory and Applications. General Music Today, 26(1), 27–33.
 • Bowyer, J. (2015). More than Solfège and Hand Signs. Philosophy, Tools, and Lesson Planning in the Authentic Kodály Classroom. Music Educators Journal, 102(2), 69–76.
 • Gordon, Е. (2007). Learning Sequences in Music: Skill, Content, and Patterns. Chicago:
 • G.I.A. Publications.
 • Ивановић, М. (2019). Интеграција Орфовог приступа у савремено основношколско музичко образовање. У С. Маринковић и Ј. Стаматовић (ур.), Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, рад штампан у целини, 25. октобар 2019, Ужице (525–538), Ужице: Педагошки факултет.
 • Jaques-Dalcroze, É. (1921/1980). Rhythm, music and education. London: The Dalcroze Society.
 • Jaques-Dalcroze, É. (1930/1985). Eurhythmics, art and education. New York: Arno Press.
 • Juntunen, M.-L. & Hyvönen, L. (2004). Embodiment in musical knowing: how body movement facilitates learning within Dalcroze Eurhythmics. B. J. Music Ed., 21:2, 199–214.
 • Juntunen, M.-L. & Westerlund, H. (2011). The legacy of music education methods in teacher education: The metanarrative of Dalcroze Eurhythmics as a case. Research Studies in Music Education, 33(1) 47–58.
 • Kilpatrick III, C. (2020). Movement, Gesture, and Singing: A Review of Literature. National Association for Music Education, 38(3), 29–37.
 • Maróti, E., Barabás, E., Deszpot, G., Farnadi, T., Norbert Nemes, L., Szirányi, B. & Honbolygó, F. (2019). Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills. Psychology of Music, 47(5), 663–679.
 • Mead, V. (1986). More than mere movement: Dalcroze Eurhythmics. Music Educators Journal, 72(4), 42–46.
 • Shehan, P. (1987). Movement: The Heart of Music. Music Educators Journal, 74(3), Focus: Music and Movement, 24–30.
 • Taylor, E. M. (1973). Teach Music Concepts through Body Movement. Music Educators Journal, 59(8), 50–52.
 • Terzić, Emeše (1998). Analiza i vrednovanje udžbenika muzičke kulture u osnovnoj školi u Mađarskoj i Srbiji. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju.
 • Ferguson, L. (2005). The Role of Movement in Elementary Music Education: A Literature Review. Update: Applications of Research in Music Education, 23(2), 23–33.
 • Holt, D. & Flinchum, B. (1976). Feel the Sound: Integrating Music and Movement. Music Educators Journal, 63(4), 51–55.
 • Calvin-Campbell, K. (1998). Supporting the Development of the Whole Child through Orff Schulwerk, Montessori and Multiple Intelligences. Elementary and Childhood Education, 1–3, 3–33.
 • Carlson, D. L. (1980). Space, Time, and Force: Movement as a Channel to Understanding Music. Music Educators Journal, 67(1), 52–56.
 • Choksy, L. (1981). The Koddly Context. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Chosky, L., Abramson, R. M., Gillespie, A. E., Woods, D. & York, F. (2001). Teaching Music In The Twenty-First Century. 2nd Edition. New York: Pearson Education