Ефекти примене тренинга брзине, агилности и хитрине SAQ у спорту

Наука и образовање – изазови и перспективе (2022) (стр. 383-402)

АУТОР(И): Драган Маринковић, Слободан Павловић, Владан Пелемиш, Дејан Мадић

Е-АДРЕСА: marinkovicdragan@hotmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/NOIP.383M

САЖЕТАК:

Брзина, агилност и хитрина су карактеристичне способно- сти у многим колективним и индивидуалним спортовима. У последње време велики је број тренажних метода које се примењују у циљу побољшања различитих моторичких способности. SAQ (speed, agility, quickness) тренажни програм склапа развој све три компоненте у један комплексан тренинг на основу њихових заједничких својстава. Прегледно истраживање узело је у обзир научне радове и публикације индексиране на Pubmed и Web of Science у периоду од 2000. до 2022. године, приликом чега су коришћене следеће кључне речи: SAQ и Брзина (Speed) и Агилност (Agility) и Хитрина (Quickness). На основу истраживања које су узете у обзир, SAQ програм се показао као метода која у значајној мери доприноси развоју брзине, агилно- сти и хитрине код различитих спортиста и рекреативаца. Из овог прегледног рада може се увидети да радови указују да је SAQ адекватан у оспособља- вању спортиста за ефикасније извођење различитих активности у такмичар- ским и рекреативним условима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

брзина, убрзање, реакционо време.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Alexander, M. (1989). The relationship between muscle strength and sprint kinematics in elite sprinters. Canadian journal of sport sciences, 14(3), 148–157.
 • Azmi, K. & Kusnanik, N. W. (2017, Sep09). Effect of Exercise Program Speed, Agility, and Quickness (SAQ) in Improving Speed, Agility, and Acceleration. Paper presented at the Mathematics, Informatics, Science and Education International Conference (MISEIC), Univ Negeri Surabaya, Surabaya, INDONESIA.
 • Baechle, T. R. (1994). Essentials of strength and conditioning. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Baker, D. (1999a). A comparison of running speed and quickness between elite professional and young rugby league players. Strength and Conditioning Coach, 7(3), 3–7.
 • Baker, D. (1999b). The relation between running speed and measures of strength and power in professional rugby league players. Journal of Strength and Conditioning Research, 13, 230–235.
 • Balciunas, M., Stonkus, S., Abrantes, C. & Sampaio, J. (2006). Long Term Effects of Different Training Modalities on Power, Speed, Skill and Anaerobic Capacity in Young Male Basketball Players. Journal of Sports Science and Medecine, 5(2), 163–170.
 • Barisic, V., Trajkovic, N., Milanovic, Z., Joksimovic, A., Fiorentini, F., Safaric, Z. & Talovic, M. (2011). Diferences in SAQ Performance Between Futsal and Volleyball Players. In G. Milanovic & D. Sporis (еd.), 6th International Scientific Conference of Kinesiology: Integrative Oower of Kinesiology (712–715).
 • Barrow, H. & McGee, R. (1971). A practical approach to measure ment in physical education. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.
 • Bloomfield, J., Ackland, T. R. & Elliot, B. C. (1994). Applied anatomy and biomechanics in sport. Melbourne, VIC: Blackwell Scientific.
 • Bloomfield, J., Polman, R., O’Donoghue, P. & McNaughton, L. (2007). Effective speed and agility conditioning methodology for random intermittent dynamic type sports. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(4), 1093–1100.
 • Bompa, T. (1983). Theory and methodology of training. Dubuque, IA: Kendall Hunt. Bompa, T. (1990). Theory and Methodology of Training. The Key to Athletic Performance. Dubuque, IA: KendallI Hunt.
 • Bompa, T. (1999). Periodization Training for Sports. Champaign: Human Kinetics.
 • Brown, L. E, Ferrigno, V. A. & Santana, J. C (2005). Training for speed, agility, and quickness. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Buttifant, D., Graham, K. & Cross, K. (1999) Agility and speed of soccer players are two different performance parameter. Journal of Sports Science, 117, 809.
 • Verkhoshansky, Y. (1996). Quickness and velocity in sports movements. New Studies in Athletics, 2–3, 29–37.
 • Gambetta, V. (1996). How to develop sport specific speed. Sports Coach, 19(3), 22–24.
 • Graham, J. F. (2000). Agility training. In L. E. Brown, V. A. Ferrigno & J. C. Santana (еds.): Training for speed, agility, and quickeness (79–144). Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Grujić, N. (2004). Fiziologija sporta. Petrovaradin: Futura.
 • Delecluse, C., Van Coppenolle, H., Willems, E., Van Leemputte, M., Diels, R. & Goris, M. (1995). Influence of high-resistance and high-velocity training on sprint performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 27(8), 1203–1209.
 • Docherty, D., Wenger, H. A. & Neary, P. (1988). Time motion analysis related to the physiological demands of rugby. Journal of Human Movement Studies, 14, 269– 277.
 • Douge, B. (1988). Football: the common threads between the games. In T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W. Murphy (ed.): Science and Football. J. E & FN Spon, London, 3–19.
 • Draper, J. A. & Lancaster, M. G. (1985). The 505 test: A test for agility in the horizontal plane. Australian Journal for Science and Medicine in Sport, 17(1), 15–18.
 • Erculj, F., Blas, M. & Bracic, M. (2010). Physical demands on young elite European female basketball players with special reference to speed, agility, explosive strength, and take-off power. The Journal of Strength & Conditioning Research, 24(11), 2970–2978.
 • Jakovljevic, S. T., Karalejic, M. S., Pajic, Z. B., Macura, M. M. & Erculj, F. F. (2012). Speed and agility of 12- and 14-year-old elite male basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 26(9), 2453–2459.
 • Johnson, B. L. & Nelson, J. K. (1969). Practical measurements for evaluation in physical education. Minneapolis, MN: Burgess.
 • Jovanovic, M., Sporis, G., Omrcen, D. & Fiorentini, F. (2011). Effects of speed, agility, quickness training method on power performance in elite soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(5), 1285–1292.
 • Keogh, J., Weber, C. L. & Dalton, C. T. (2003). Evaluation of anthropometric, physiological, and skill-related tests for talent identification in female field hockey. Canadian Journal of Applied Physiology, 28, 397–409.
 • Knicker, A. J. (1997). Neuromechanics of sprint specific training skills. In T. D Wilkerson, K. M. Ludwig & W. Zimmerman (eds): Biomechanics of Sport XV (17– 21). Dallas: Texas Women’s University,
 • Little, T. & Williams, A. (2005). Specificity of acceleration, maximum speed, and agility in professional soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research, 19(1), 76–78.
 • Lockie, R. G., Murphy, A. J., Knight, T. J. & Janse De Jonge, X. A. K. (2011). Factors that differentiate acceleration ability in field sport athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 2704–2714.
 • Meir, R., Newton, R., Curtis, E., Fardell, M. & Butler, B. (2001). Physical fitness qualities of professional rugby league football players: Determination of positional differences. Journal of Strength and Conditioning Research, 15, 450–458.
 • Milanović, Z., Sporiš, G., Trajković, N. & Fiorentini, F. (2011). Differences in agility performance between futsal and soccer players. Sport Science, 4, 55–59.
 • Milanović, Z., Sporiš, G., Trajković, N., James, N. & Šamija, K. (2013). Effects of a 12 week saq training programme on agility with and without the ball among young soccer players. Journal of Sports Science and Medicine, 12, 97–103.
 • Milanovic, Z., Sporis, G., Trajkovic, N., Sekulic, D., James, N. & Vuckovic, G. (2014). Does SAQ training improve the speed and flexibility of young soccer players? A randomized controlled trial. Human Movement Science, 38, 197–208.
 • Miller, J. M., Hilbert, S. C. & Brown, L. E. (2001). Speed, quickness, and agility  training for senior tennis players. Strength and Conditioning Journal, 23(5), 62–66.
 • Mohanasundaram, S. & Vasanthi, G. (2013). Effective Study of S.a.q Training And Tempo Training on Agility and Resting Pulse Rate Among Junior Cricket Players. Indian Streams Research Journal, 3(7), 7–9.
 • Moreno, E. (1995). Developing quickness, part II. Strength and Condition Journal, 17(1), 38–39.
 • Murphy, A. J., Lockie, R. G. & Coutts, A. (2003). Kinematic determination of early acceleration in field sport athletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 2, 144–150.
 • Murphy, P. & Forney, J. (1997). Agility Training (Chapter 7). Complete Conditioning for Baseball. Human Kinetics: Champaign, IL.
 • Pearson, A. (2001). Speed, Agility, Quickness for Rugby. London: A & C Black. Pearson, A. (2004). Speed, Agility, Quickness for Cricket. London: A & C Black.
 • Pearson, A. (2006a). SAQ – Brzina, agilnost i plozivnost – njihova uloga u prevenciji ozljeda u sportu. U I. Jukić, D. Milanović & S. Šimek (ur.), Zbornik radova 4. Međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša (171–174). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Pearson, A. (2006b). Tennis: Training and Conditioning for Tennis (Saq). London: A & C Black.
 • Pearson, A. (2007). SAQ Soccer. London: A & C Black.
 • Pearson, A. & Hawkins, D. (2005a). Saq Junior: Developing Good Movement Skills for 4–11 Years Old (Saq). London: A & C Black.
 • Pearson, A. & Hawkins, D. (2005b). Saq Youth: Movement Performance in Sport and Game for 12–18 Years Old (Saq). London: A & C Black.
 • Pearson, A. & Naylor, S. (2004). Speed, Agility, Quickness for Hockey. London: A & C Black.
 • Penfold, L. & Jenkins, D. G. (1996). Training for Speed and Endurance. Sydney: Allen & Unwin.
 • Polman, R., Bloomfield, J. & Edwards, A. (2009). Effects of SAQ training and small- sided games on neuromuscular functioning in untrained subjects. International journal of sports physiology and performance, 4(4), 494–505.
 • Polman, R., Walsh, D., Bloomfield, J. & Nesti, M. (2004). Effective conditioning of female soccer players. Journal of sports sciences, 22(2), 191–203.
 • Reilly, T. & Borrie, A. (1992). Physiology applied to field hockey. Sports Medicine, 14, 10–12.
 • Reilly, T. (1997). Energetics of high-intensity exercise (soccer) with particular reference to fatigue. Journal of Sports Sciences, 15, 257–263.
 • Reilly, T., Williams, A. M., Nevill, A. & Franks, A. (2000). A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. Journal of Sports Sciences, 18, 695–702.
 • Ross, A., Leveritt, M. & Riek, S. (2001). Neural influences on sprint running training adaptations and acute responses. Sports Med., 31(6), 409–425.
 • Sands, W. A., Wurth, J. J. & Hewit, J. K. (2012). Basics of Strength and Conditioning Manual. The National Strength and Conditioning Association’s (NSCA).
 • Sayers, M. (2000). Running techniques for field sport players. Sports Coach, 26–27. Sheppard, J. (2003). Strength and conditioning exercise selection in speed development.
 • Strength and Conditioning Journal, 25(4), 26–30.
 • Sheppard, J. (2004). Improving the sprint start with strength and conditioning exercise. Modern Athlete and Coach, 42(4), 9–13.
 • Sheppard, J. M. & Young, W. B. (2006) Agility literature review: Classifications, training and testing, Journal of Sports Sciences, 24(9), 919–932.
 • Smythe, R. (1995). Acts of agility. Training and Conditioning, 4(4), 22–27.
 • Sporiš, G., Milanović, Z., Trajković, N. & Joksimović, A. (2011). Correlation between speed, agility and quickness (SAQ) in elite young soccer players. Acta kinesiologica, 5(2), 36–41.
 • Sporiš, G., Ružić, L. & Leko, G. (2008). Effect of a new experimental training program on Vo2max and running perforamnce. Journal of sport medicine and physical fitness, 48, 158–165.
 • Stein, N. (1998). Speed training in sport. In B. Elliott (ed.): Training in Sport. New York, NY: John Wiley & Sons.
 • Trecroci, A., Milanovic, Z., Rossi, A., Broggi, M., Formenti, D. & Alberti, G. (2016). Agility profile in sub-elite under-11 soccer players: is SAQ training adequate to improve sprint, change of direction speed and reactive agility performance? Research in Sports Medicine, 24(4), 331–340.
 • Tsitskarsis, G., Theoharopoulus, A. & Garefis, A. (2003). Speed, speed dribble and agility of male basketball players playing in different positions. Journal of Human Movement Studies, 45, 21–30.
 • Twist, P. & Benicky, D. (1996). Conditioning lateral movement for multi sport athletes: Practical strength and quickness drills. Strength and Conditioning Journal, 18(5), 10–19.
 • Francis, C. (1997). Training for speed. Canberra, ACT: Faccioni.
 • Fratrić, F. (2006). Teorija i metodika sportskog treninga. Novi Sad: Pokrajinski zavod za sport. Fulton, K. T. (1992). Off season strength training for basketball. National Strength and Conditioning Association Journal, 14(1), 31–33.
 • Hastad, D. N. & Lacy, A. C. (1994). Measurement and evaluation in physical education and exercise science (2nd edn.). Scottsdale, AZ: Gorsuch Scarisbrick.
 • Hay, J. (1993). The Biomechanics of Sports Techniques. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Heenessy, L. & Kilty, J. (2001). Relationship of the stretch-shortening cycle to sprint performance in trained female athletes. The Journal of Strength and Conditioning Research, 15(3), 326–331.
 • Heidt, R. S., Sweeterman, L. M., Carlonas, R. L., Traub, J. A. & Takulve, F. X. (2000). Avoidance of soccer injuries with preseason conditioning. The American journal of sports Medicine, 28(5), 559–662.
 • Hunter, G. R., M. M. Bamman, D. E. Larson-Meyer, D. R. Joanisse, J. P. McCarthy, Blaudeau, Т. Е. & B. R. (2005). Newcomer. Inverse relationship between exercise economy and oxidative capacity in muscle. European Journal of Applied Physiology, 94, 558–568.
 • Carlson, L. A., Lawrence, M. A., LeCavalier, K. & Koch, A. J. (2017). Salivary Lymphocyte Responses Following Acute Anaerobic Exercise In A Cool Environment. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(5), 1236–1240.
 • Costello, F. & Kreis, E. J. (1993). Introduction to Agility. Nashville: Taylor Sports Publishing.
 • Crisafulli, A., Melis, F., Tocco, F., Laconi, P., Lai, C. & Concu, A. (2002). External mechanical work versus oxidative energy consumption ratio during a basketball field test. Journal of Sports Medicine & Physical Fitness 42, 409–417.
 • Šekeljić, G. (2014). Teorija i metodika fizičkog vaspitanja 1. Užice: Učiteljski fakultet.
 • Young, W., McDowell, M. & Scarlett, B. (2001). Specificity of sprint and agility training methods. Journal of Strength and Conditioning Research, 15(3), 315–319.
 • Young, W., McLean, B. & Ardagna, J. (1995). Relationship between strength qualities and sprinting performance. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 35, 13–19.
 • Weyand, P. G., Sternlight, D. B., Bellizzi, M. J. & Wright, S. (2000). Faster top running speeds are achieved with greater ground forces not more rapid leg movements. Journal of Applied Physiology, 80, 1901–1999.