ГРАД БАЊА ЛУКА – ПАМЕТНИ ГРАД БУДУЋНОСТИ

„УРБАНИЗАМ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ” (2024),  [75-80]

AUTHOR(S) / АУТОР(И): Дијана Гвозден Слишко, Неда Живак, Марко Иванишевић

E-MAIL: gvozdendijana4@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/Urbanizam24.075GS

ABSTRACT / САЖЕТАК:

Паметни или одрживи градови данас нису само глобални тренд него потреба чији је основни циљ да становништву омогући што квалитетније услове за живот и несметано задовољавање и споровођење свих потреба и активности. Са друге стране, паметни градови требало би да подстакну и економски развој али и заштиту животне средине. Имплементација концепта паметних градова треба да обухвата све дијелове градског подручја као и све актере у укупном развоју локалне заједнице. Концепт паметног града треба да буде подређен и у служби свим грађанима. Будућност градова повезана је са новим технологијама, које треба да се повежу са постојећим инфраструктурним системима ради рјешавања различитих питања. Град да би постао одржив треба да створи јаку и функционалну инфраструктуру која имплементира нову технологију у постојећу структуру. Успијех развоја паметног града у великој мјери зависи од просторних политика и градске власти у чијој надлежности је и сама координација развојних пројеката. У раду је анализирана могућност и предности примјене „концепта паметног града“ као и његови елементи те могућности и ограничења спровођења концепта на територији Града Бања Лука.

KEYWORDS / КЉУЧНЕ РЕЧИ:

паметни град, град будућности, Бања Лука, Република Српска

REFERENCES / ЛИТЕРАТУРА:

 • Ahmetbegović, S., Stjepić Srkalović, Ž, Gutić, S. (2015). Uticaj klime na prostorni razmještaj stanovništva, Acta geographica Bosniae et Herzegovinae, Vol. 3, pp. 15-26.
 • Akcioni plan zeleni grad Banja Luka, Banja Luka, avgust 2020.
 • Boyole, R. (2018): Is inclusive smarter than Smart? Dostupno na: UNDP Eurasia: https://medium.com/innovation-in-the-age-of-the-sustainable-developme/are-inclusive-cities-smarter-than-smart-13e2db4c407f, [pristupljeno: 25.03.2024.godine]
 • Caragliu, A., de Bo, C., Nijkamp, P. (2009): Smart cities in Europe, 3rd Central European Conference in Regional Science, pp. 45-59.
 • Eremia, M., Toma, L., Sanduleac, M. (2017): The Smart City Concept in the 21st Century. 10th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, Procedia Engineering, Vol. 181, pp. 12-19.
 • Evropska agenda za digitalizaciju za period od 2020-2030. godine. Dostupno na: https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/hr/FTU_2.4.3.pdf, [pristupljeno: 05.03.2024. godine]
 • Marinković, D., Marinković, B. (2007): Prostorno-demorafske posljedice izbjeglištva u Republici Srpskoj. Demografija , No. 4 , 117-128.
 • Mirkovi, B. (1964): Osnovi urbanizma, Knjiga 1a. GraĎevinska knjiga, Beograd, pp. 32-45.
 • Mirković, B. (1964): Osnovi urbanizma, Knjiga 2b. GraĎevinska knjiga, Beograd, pp. 123-139.
 • Mohanty, S. P. (2016): Everything You Wanted to Know About Smart Cities, IEEE Consumer Electronics Magazine, Vol. 5, No. 3, pp. 60-70.
 • Paliaga, M., Oliva, E. (2017): Trendovi u primjeni koncepta pametnih gradova. Ekonomska misao i praksa, No. 2 , pp. 565-583.
 • Pevcin, P. (2019): Oznaka pametnog grada: prošlost, sadašnjost i budućnost. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časpois za ekonomsku teoriji u praksu, Vol. 37, No. 2 , pp. 801-822.
 • Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srpskoj 2013. godine. Rezultati popisa gradovi, opštine, naseljena mjesta. Republički Zavod za statistiku Republike Srpske, Banja Luka 2017.
 • Prigoda, L., Bogovac, M., Čekerevac, Z. (2022): Srbija i pametni gradovi. FBIM Transactions, 10(1), doi:10.12709/fbim.10.10.01.08, pp. 71-85.
 • PlanetSoft (2022). Dostupno na: https://www.linkedin.com/pulse/%C5%A1ta-je-smart-city-koncept-planet-soft-banja-luka , [pristupljeno: 05.03.2024]
 • Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Dostupno na: https://rhmzrs.com/, [pristupljeno 03.03.2024.]
 • Republički zavod za statistuku Republike Srpske. Dostupno na: https://www.rzs.rs.ba/, [pristupljeno 03.03.2024.]
 • Sikora-Fernandez, D., Stawasz, D. (2016): The concept of smart city in the theory and practice of urban development management. Romanian Journal of Regional Science, Vol. 10, No. 1, pp. 81-99.
 • Strategija razvoja Grada Banja Luka u periodu od 2018-2027. godine, Banja Luka, maj 2018.
 • Trinidade, E. P., Hinning, M. P. F., Costa, E. M. d. , Marques, J. S.; Bastos, R. C. Bastos, Yigitcanlar, T. (2017): Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature, Jurnal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2017
 • Trkulja, T., Došenović, Lj., Matić, N. (2018): Greenways as an element of urban planning: Banja Luka case study. Architecture and Civil Engineering Vol. 16, No3, pp. 501-515.
 • UNDP Bosna i Hercegovina. Dostupno na: https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/pametni-gradovi-su-buducnost, [pristupljeno: 07.03.2024.]
 • Urbanistički plan Grada Banja Luke 1975. godina
 • Urbanistički plan Grada Banja Luka za period od 2020-2040. godine. Banja Luka, novembar, 2021.
 • Vasilić , M. (2018): Operacionalizacija koncepta „pametnog“ grada na primeru Srbije. Sociologija , 60/2018, No 2, pp. 518-537.
 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik epublike Srpske, br. 69 /09 i 32/23), Vlada Republike Srpske, Banja Luka, 2023.
 • Ахметбеговић, С., Стјепић Сркаловић, Ж, Гутић, С. (2015). Утицај климе на просторни размјештај становништва, Acta geographica Bosniae et Herzegovinae, Vol. 3, pp. 15-26.
 • Акциони план зелени град Бања Лука, Бања Лука, август 2020.
 • Boyole, R. (2018): Is inclusive smarter than Smart? Доступно на: UNDP Eurasia: https://medium.com/innovation-in-the-age-of-the-sustainable-developme/are-inclusive-cities-smarter-than-smart-13e2db4c407f , [приступљено: 25.03.2024.године]
 • Василић, М. (2018): Операционализација концепта „паметног“ града на примеру Србије. Sociologija, 60/2018, No 2, pp. 518-537.
 • Европска агенда за дигитализацију за период од 2020-2030. године. Доступно на: https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/hr/FTU_2.4.3.pdf, [приступљено: 05.03.2024. године]
 • Eremia, M., Toma, L., Sanduleac, M. (2017): The Smart City Concept in the 21st Century. 10th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, Procedia Engineering, Vol. 181, pp. 12-19.
 • Закон о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске, бр. 69/09 и 32/23), Влада Републике Српске, Бања Лука, 2023.
 • Маринковић, Д., Маринковић, Б. (2007): Просторно-деморафске посљедице избјеглиштва у Републици Српској. Демографија, No. 4, 117-128.
 • Мирковић, Б. (1964): Основи урбанизма, Књига 1а. Грађевинска књига, Београд, пп. 32-45.
 • Мирковић, Б. (1964): Основи урбанизма, Књига 2б. Грађевинска књига, Београд, пп. 123-139.
 • Mohanty, S.P. (2016):, Everything You Wanted to Know About Smart Cities, IEEE Consumer Electronics Magazine, Vol. 5, No. 3, pp. 60-70.
 • Палиага, М., Олива, Е. (2017): Трендови у примјени концепта паметних градова. Економска мисао и пракса, No. 2, pp. 565-583.
 • Певцин, П.. (2019): Ознака паметног града: прошлост, садашњост и будућност. Зборник радова Економског факултета у Ријеци: часпоис за економску теорији у праксу, Vol. 37, No. 2, pp. 801-822.
 • PlanetSoft (2022). Доступно на https://www.linkedin.com/pulse/%C5%A1ta-je-smart-city-koncept-planet-soft-banja-luka , [приступљено: 05.03.2024.године]
 • Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године. Резултати пописа градови, општине, насељена мјеста. Републички Завод за статистику Републике Српске, Бања Лука 2017.
 • Пригода, Л., Боговац, М., Чекеревац, З. (2022): Србија и паметни градови. FBIM Transactions, 10(1), doi:10.12709/fbim.10.10.01.08, pp. 71-85.
 • Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске. Доступно на: https://rhmzrs.com/, [приступљено 03.03.2024.]
 • Републички завод за статистуку Републике Српске. Доступно на: https://www.rzs.rs.ba/, [приступљено 03.03.2024.]
 • Sikora-Fernandez, D., Stawasz, D. (2016): The concept of smart city in the theory and practice of urban development management. Romanian Journal of Regional Science, Vol. 10, No. 1, pp. 81-99.
 • Стратегија развоја Града Бања Лука у периоду од 2018-2027. године, Бања Лука, мај 2018.
 • Trinidade, E. P., Hinning, M. P. F., Costa, E. M. d. , Marques, J. S., Bastos, R. C. Bastos, Yigitcanlar, T. (2017): Sustainable development of smart cities: a systematic review of the literature, Jurnal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2017
 • Tркуља, T., Дошеновић, Љ., Матић, Н. (2018): Greenways as an element of urban planning: Banja Luka case study. Architecture and Civil Engineering Vol. 16, No3, pp. 501-515.
 • UNDP Bosna I Hercegovina. Доступно на: https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/pametni-gradovi-su-buducnost, [приступљено: 07.03.2024.]
 • Урбанистички план Града Бања Луке 1975. година
 • Урбанистички план Града Бања Лука за период од 2020-2040. године. Бања Лука, новембар, 2021.
 • Caragliu, A., de Bo, C., Nijkamp, P. (2009): Smart cities in Europe, 3rd Central European Conference in Regional Science, pp. 45-59.