ПОЗИЦИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У „АТЛАСУ ПСЕУДОМИТОЛОГИЈЕ“ СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 173-185

АУТОР: Александар М. Милановић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.173M

САЖЕТАК:

У раду се анализирају Басарине поставке о српском језику изнете у књизи Атлас псеудомитологије (2018) и констатује се да су оне сасвим произвољне, идеолошки искривљене, изнете без увида у релевантну литературу и најчешће потпуно погрешне. Већина Басариних поставки односи се на ток и резултате Вукове књижевнојезичке реформе, који се вреднују без анализе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Светислав Басара, аутошовинизам, Вукова реформа књижевног језика, Вукова реформа ћирилице

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Белић (1998): Александар Белић, О великим ствараоцима (прир. Алек- сандар Младеновић), Изабрана дела Александра Белића, шести том, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Ивић (1991): Павле Ивић, О Вуку Караџићу (прир. Александар Младе- новић), Целокупна дела Павла Ивића, том IV, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Ивић (1998): Павле Ивић, Преглед историје српског језика (прир. Алек- сандар Младеновић), Целокупна дела Павла Ивића, том VIII, Сремски Кар- ловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Симић (1991): Радоје Симић, О нашем књижевном језику, Никшић: НИП „Универзитетска ријеч”.
  • Стевановић (1987): Михаило Стевановић, Вук у своме и нашем времену, Нови Сад: Матица српска.
  • Стојановић (1987): Љубомир Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Кара- џића, Београд: БИГЗ [фототипско/репринт издање дела из 1924].
  • Толстој (2004): Никита И. Толстој, Студије и чланци из историје српског књижевног језика, Београд Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства Вукова задужбина Матица српска.