О НЕКИМ ИДЕНТИТЕТСКИМ ПОЈМОВИМА У УЏБЕНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 155-172

АУТОР: Вељко Ж. Брборић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.155B

САЖЕТАК:

У прилогу ће бити речи о неким идентитетским подацима и појмовима у средњошколским уџбеницима. Реч је, по нашем мишљењу, о важним подацима и њиховим објашњењима. Консултоваћемо Граматику српског језика за гимназије и средње школе Завода за уџбенике, али и новије уџбенике издавачких кућа Клет, Логос и Едука, за први и други разред средњих школа. Тако ћемо бити у прилици да видимо шта се нуди уз неке идентитетски важне термине из историје српског језика. Намера нам је, дакле, да утврдимо шта доносе средњошколски уџбеници о неколико идентитетских појмова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, идентитет, идентитетски појмови, уџбеници, средња школа.

ЛИТЕРАТУРА: 

  • Брборић (2015): Вељко Брборић, Језички и национални идентитет у основној школи, Узданица, XII/1, Јагодина, 147–156.
  • Брборић (2017): Вељко Брборић, Место и улога српског језика као настав- ног предмета у образовном систему, у: Српски језик и ћирилица данас (ур. М. Ковачевић и А. Вранеш), Андрићград: Андрићев институт, 73–90.
  • Драгићевић (2015): Рајна Драгићевић, Нека питања организације наставе српског језика као важан фактор очувања идентитета српског језика и културе, Узданица, XII/1, Јагодина, 117–129.
  • Ковачевић (2003): Милош Ковачевић, Српски језик и српски језици, Бео- град: Српска књижевна задруга.
  • Ковачевић (2015): Милош Ковачевић, Српска политичка припомоћ про- моцији тзв. ’босанског’ језика, Узданица, XII/1, Јагодина, 63–76.
  • Милановић (2004): Александар Милановић, Кратка историја српског књижевног језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Статус (2021): Статус српског језика и књижевности у образовном си- стему, Зборник радова са прве интеркатедарске србистичке конференције одржане у НОКЦ „Вук Караџић” у Тршићу, 19–21. јун 2020, Београд: Завод за унапређење образовања и васпитања.