ИДЕНТИТЕТ И „ПРЕВРЕДНОВАЊЕ” СРПСКЕ ФИЛОЛОГИЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 145-154

АУТОР: Јелица Р. Стојановић

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.145S

САЖЕТАК:

Циљ нашег рада је да представимо историјски аспект духовног и културног насљеђа Црне Горе, прије свега што се језика, писма и споменичке грађе тиче, те стање данас у Црној Гори. Наша грађа показује да се језик на свим просторима који су ушли у састав Црне Горе именовао као српски, да је Црна Гора баштинила кроз историју ћирилично писмо, које се такође именовало као српско, као и штампа, а у складу са тим је и споменичка грађа. Насупрот таквом насљеђу, последње двије деценије долази до покушаја „превредновања” свега онога што носи српски предзнак.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, ћирилица, српско писмо, монтенегристика, пре- вредновање, споменици, Црна Гора.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Екмечић (2011): Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања.
 • Историја Срба у новом веку (14921992), Београд: Евро–Ђунти.
 • Жертва Аврамова (2013): Жертва Аврамова. Драма Викентија Ракића, приредили предговор и фототипско издање Ивана Марић и Дарко Антовић, Котор: Матица Боке.
 • Ивић (2001): Павле Ивић, Српски народ и његов језик, Сремски Карловци − Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
 • Јовановић (1989): Батрић Јовановић, Црногорци о себи (од владике Данила до 1941), Београд: Слобода.
 • Јовановић (1994): Гордана Јовановић, О језику старих српских књига, Пет векова српског штампарства, 14941994, Београд: Српска академија нау- ка и уметности, Матица српска, Народна библиотека Србије, 53–60.
 • Костић (1999): Лазо М. Костић, О српском језику. Вук и Немци, Нови Сад.
 • Маркуш (2021): Јован Маркуш, Црна Гора кроз историјска документа. Народ, језик, црква, држава, Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори.
 • Мачић (2011): Љубо К. Мачић, Грбаљ, поглед на прошлост и садашњост, Котор.
 • Матовић (2014): Веселин Матовић, Ћирилица и латиногорица, Подгори- ца – Никшић: Књижевна задруга Српског народног вијећа.
 • Милошевић (1994): Милош Милошевић, Тестамент Ђурђа Црнојевића, Подгорица – Цетиње.
 • Oкукa (2006): Miloš Okuka, Srpski na kriznom putu, Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Пешикан (1994): Митар Пешикан, Лексикон српскословенског штампар- ства, Пет векова српског штампарства, 14941994, Београд: Српска академија наука и уметности, Матица српска, Народна библиотека Србије, 71–218.
 • Ракочевић (1997): Др Новица Ракочевић, Црна Гора у Првом свјетском рату 1914–1918, фототипско издање, Подгорица: ИТП „УНИРЕКС”.
 • Самарџић (2009): Биљана Самарџић, Термин босанчица као заблуда у историјском развоју српског језика, Зборник радова са научног скупа „Наука и настава на универзитету”, Пале.
 • Стојановић (2011): Јелица Стојановић, Пут српског језика и писма, Бео- град: Српска књижевна задруга, Коло CVIII, књига 726.
 • Стојановић (2020): Јелица Стојановић, Светосавско и немањићко насље- ђе у Црној Гори, и однос према њему данас, Научни састанак слависта у Вуко- ве дане, 47/1, Београд.
 • Стојановић (1982): Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натпи- си, Београд: Српска академија наука и уметности, Народна библиотека Србије, Матица српска, Књ. 1.
 • Чурчић (1994): Лаза Чурчић, Видови и огранци раног словенског штам- парства, Пет векова српског штампарства, 14941994, Београд: Српска ака- демија наука и уметности, Матица српска, Народна библиотека Србије, 9–24.