Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 69-87

АУТОР: Милош М. Ковачевић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.069K

САЖЕТАК:

У раду се анализира однос Републике Србије, односно њених (не)одговорних институција, према српском језику на основу његовог статуса прописаног у три закона и једној стратегији, и то: 1) Закону о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма, 2) Закону о службеној употреби језика и писама, 3) Закону о родној равноправности, и 4) Националној стратегији за родну равноправност период 2021–2030. године, са акционим планом за њено спровођење за период 2021–2023. године. Три од четири наведена документа експлицитан су показатељ да се државне структуре много више труде да узаконе и проводе дјеловања на штету него на корист српскога језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

српски језик, службена и јавна употреба језика, „родно сензитиван језик”, језички маркетинг, неуставност, државна небрига за језик.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Аничић, Поповић (2021): Удар на већ рањени српски језик, Политика, 14. 6. 2021, 11–13: Тема недеље: Родни језик [интервју са Виктором Савићем, Ве- сном Ломпар, Јованком Радић, Аном Мацановић, Исидором Бјелаковић води- ли Градимир Аничић и Дарко Пејовић].
 • Антонић (2021): Слободан Антонић, Један теоријски оквир за разумева- ње актуелних ЛГБТ питања у Србији данас, Социолошки преглед, LX/3, Бео- град, 671–679.
 • Божић (2021): Јованка Божић, Жена и родна равноправност, https://www. politika.rs/sr/clanak/480727/Jezik-i-rodna-ravnopravnost (7. 12. 2021).
 • Бугарски (2011): Ranko Bugarski, Paradni zakon o ćirilici, Danas, 4. 10. 2021, 11. Грковић-Мејџор (2021): Јасмина Грковић-Мејџор, Закон о родној равноправности угрожава уставне слободе, Политика, 7. 6. 2021, 1, 8–9.
 • Јањатовић (2016): Ђорђе Јањатовић, Битка за ћирилицу: наставак, Нови Сад: Удружење за заштиту ћирилице српског језика „Ћирилица”.
 • Ковачевић (2018): Милош Ковачевић, Борба за ћирилицу и српски језик, Андрићград: Андрићев институт.
 • Ковачевић (2018а): Милош Ковачевић, Србистичке напомене, Београд: Јасен.
 • Ковачевић (2021): Милош Ковачевић, Однос српског као већинског и ма- њинских језика у Србији, Србистички огледи, Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства, 81–95.
 • Ковачевић и др. (2021а): Милош Ковачевић, Срето Танасић, Александар Милановић, Вељко Брборић, Заштита српског језика и ћирилице: Коначно за- кон о српском језику и ћирилици, Вечерње новости, 21. 9. 2021, 19.
 • Константиновић (2021): Милош Константиновић, Пуч против Вука, По- литика, 20. 7. 2021, https://www.politika.rs/scc/clanak/483787/Puc-protiv-Vuka.
 • Миланковић (2021): Вера Миланковић, Језичка родна равноправ- ност на штету жена, https://www.politika.rs/sr/clanak/480366/Jezicka-rodna- ravnopravnost-na-stetu-zena .
 • Мићовић (2021): Ивана Мићовић, Боркиње, Вечерње новости, 31. 3. 2021, 2.
 • Михаиловић (2021): Зорана Михаиловић, Ако може „спремачица” зашто не би могло „инжењерка”, Политика, 8. 4. 2021, 22.
 • Петровић (2016): Драгољуб Петровић, Битка за ћирилицу или битка с ветрењачама, поговор за књигу: Ђорђе Јањатовић, Битка за ћирилицу: на- ставак, Нови Сад: Удружење за заштиту ћирилице српског језика „Ћирили- ца”, 765–777.
 • Ракић (2021): Бранко Ракић, Дивља градња у сфери језика, Социолошки преглед, LX/3, Београд, 771–787.
 • Саопштење Матице српске (2021): ЈЕЗИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ: Саопште- ње Матице српске поводом питања о родној равноправности, Вечерње ново- сти, 1. 6. 2021, 17.
 • Саопштење Матице српске (2021а): ДРЖАВА ХОЋЕ ДА МЕЊА НОРМУ СРПСКОГА ЈЕЗИКА: Допис Матице српске Министарству поводoм Нацрта Националне стратегије за родну равноправност, Вечерње новости, 30. 11. 2021, 20–21.
 • Самарџија (2013): Marko Samardžija, Politika, zakonodavstvo i jezik, Zaprešić: Hrvatsko filološko društvo, Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Седларевић (2021): Maja Sedlarević, Zanimanja u ženskom rodu – nepotrebna galama, Danas, 12–13. 6. 2021, Nedelja/Forum, VII.
 • Сладоје (2021): Ђорђо Сладоје, Бојим се да ћемо у новоговору превазићи чак и Хрвате, Вечерње новости, 22. 6. 2021, 18.
 • Слијепчевић Бјеливук (2021): Светлана Слијепчевић Бјеливук, Ко (не) уме да прочита Закон о родној равноправности (нит)и речнике стандардног српског језика, Језикофил, 30. 5. 2021, https://jezikofil.rs/ko-ne-ume-da-procita- zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-niti-recnike-standardnog-srpskog-jezika/.
 • Србљановић (2021): Biljana Srbljanović, Tvorba reči, Blic, 30. 5. 2021, 3. Станимировић (2021): Владимир Станимировић, Убијање српског језика, Политика, 22. 6. 2021, 23.
 • Стефановић (2015): Синиша Стефановић, О јавној употреби језика и пи- сма, Векови: историјски часопис Андрићевог института, бр. 2, Андрићград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 109–138.
 • Стефановић (2016): Синиша Стефановић, Ћирилица у Уставу Србије: пре- глед значајније изворне грађе (1974–2014), Култура, бр. 152, Београд, 350–374, http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2016/0023-51641652350S.pdf.
 • Стратегија (2021): Национална стратегија за родну равноправност период 2021–2030. године, са акционим планом за њено спровођење за период 2021– 2023. године, https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije-programi-planovi-.php.