ЈЕДАН ПОГЛЕД НА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ДОБА ТРАНЗИЦИЈЕ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 59-67

АУТОР: Рајна М. Драгићевић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.059D

САЖЕТАК:

У раду се износи и образлаже мишљење да се проблеми српског језика у доба транзиције бар делимично могу решити одговорним односом српских лингвиста према дисциплинама којима се баве. У условима када други народи без икакве задршке српско материјално и нематеријално културно наслеђе проглашавају својим, србисти могу и морају одговорити на само један начин – писањем капиталних дела у којима ће описати српски језик и обезбедити будућим генерацијама грађу и доказе за борбу која ће бити све жешћа, а чији ће циљ бити да се одбрани оно што припада српском језику и српској култури. Ако то не урадимо, препустићемо будуће генерације капиталним делима других народа, у којима се често фалсификују чињенице и преотима туђе у недостатку свог.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

транзиција, капитална дела, приручници, србистика, србисти, српски језик.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Грицкат-Радуловић (1993): Ирена Грицкат-Радуловић, Стогодишњица лексикографског рада при Српској академији наука и уметности, Сто година лексикографског рада у САНУ, главни уредник Павле Ивић, Београд: САНУ и Институт за српски језик САНУ.
 • Драгићевић (2012): Рајна Драгићевић, Улога универзитетског професора на савременом универзитету, Образовање и савремени универзитет, зборник радова са научне конференције „Наука и савремени универзитет”, главни и од- говорни уредник проф. др Бојана Димитријевић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 186–195.
 • Кречмер (2010): Ана Кречмер, О актуелном стању српске граматографи- је, Srpska lingvistika. Serbische Linguistik, Herausgegeben von Christian Voß und Biljana Golubović, Münhen – Berlin: Verlag Otto Sagner, 79–97.
 • Московљевић (1990): Милош Московљевић, Речник савременог српскохр- ватског књижевног језика с језичким саветником, друго издање, Београд: Аполон.
 • Новаковић (1888): Стојан Новаковић, Посланица Академији наука фило- софских од Стојана Новаковића, Глас Х, Београд: Српска краљевска академија. Петровић, Гудурић (2010): Драгољуб Петровић, Снежана Гудурић, Фонологија српскога језика, Београд: Институт за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица српска.
 • Пецо, Станојчић (1972): Asim Peco, Živojin Stanojčić (redaktori i urednici), Enciklopedijski leksikon Mozaik znanja, Srpskohrvatski jezik, Beograd: Interpres.
 • РМС (1967–1976): Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI, Нови Сад: Матица српска.
 • РСАНУ (1959–): Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I– XXI, Београд: Српска академија наука и уметности.
 • РСЈ (2018): Речник српскога језика, друго издање, Нови Сад: Матица српска.
 • Стевановић (1964): Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски је-
 • зик I, Београд: Научна књига.
 • Стејић (1853): I. Стеићъ, Предлогъ за Србскiй Рyчникъ и Србску Грамати- ку, Гласникъ Друштва Србске Словесности, свезка V, Београд, 1–14.