ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА НАЦИОНАЛНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ

Идентитетске промене; српски језик и књижевност у доба транзиције стр. 25-37

АУТОР: Ненад Николић 

Е-АДРЕСА: 

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/ZIP21.025N

САЖЕТАК:

У раду се анализира глобална тенденција концептуализације транснационалних, односно регионалних књижевности које треба да најпре потисну, а потом и сасвим замене националне књижевности. Та тенденција се анализира у склопу ширих културних, друштвених и политичких околности, које на темељу идеологије западног либерализма и глобалног капитализма доводе до општег раслабљивања традиционалних идентитетских оквира, због чега је потискивање националне књижевности упоредно потискивању националности уопште, као и мењању појма књижевности какав је постојао у доба националних држава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

идентитет, историја књижевности, нација, национална књижевност, транснационална књижевност, Pax Americana.

ЛИТЕРАТУРА: 

 • Николић (2015): Ненад Николић, Проблеми савремене књижевне исто- рије: Критичка пролегомена за обнову националних књижевности и њихових историја, Нови Сад: Академска књига.
 • Николић (2018): Ненад Николић, Концепт књижевности Источно-сред- ње Европе и славистика, у: Српска славистика: колективна монографија [Ра- дови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта], том II: Књи- жевност, култура, фолклор. Питања славистике, Београд: Савез славистич- ких друштава Србије, 253‒262.
 • Николић (2019): Ненад Николић, Идентитет српске књижевности: При- ча о књижевноисторијској идеји, Београд: Српска књижевна задруга – Парте- нон.
 • Николић (2021): О делу „Идентитет српске књижевности” Ненада Ни- колића, приредио Радоман Кањевац (Књига године Радио Београда 2), Београд: Радио Београд 2.
 • * **
 • Cornis-Pope (2014): General introduction: Literature and Multimedia through the Latter Half of the Twentieth- and Early Twenty-First Century, In: Cornis-Pope, Eds., 1‒23.
 • Cornis-Pope etc. (2010): East-Central European Literature after 1989, In: Cornis-Pope, Neubauer 2010, 561‒629.
 • Cornis-Pope, Eds. (2014): New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression: Crossing Borders, Crossing Genres, Edited by Marcel Cornis-Pope (A
 • Comparative History of Literatures in European Languages, Vol. XXVII), Amster- dam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Cornis-Pope, Neubauer (2004): General introduction, In: Cornis-Pope, Neu- bauer, Eds., 1‒18.
 • ––––– (2004a): Editors’ Preface, In: Cornis-Pope, Neubauer, Eds., xi‒xii. Cornis-Pope, Neubauer, Eds. (2004): History of the Literary Cultures of
 • East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, Vol-
 • ume I, Edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer (A Comparative History of Literatures in European Languages, Vol. XIX – Vol. I in the subseries on Literary Cultures), Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • ––––– (2006): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, Volume II, Edited by Marcel Cor- nis-Pope and John Neubauer (A Comparative History of Literatures in European Languages, Vol. XX – Vol. II in the subseries on Literary Cultures), Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • ––––– (2007): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junc- tures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, Volume III: The making and remaking of literary institutions, Edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer (A Comparative History of Literatures in European Languages, Vol. XXII – Vol. III in the subseries on Literary Cultures), Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • ––––– (2010): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries, Volume IV: Types and stereotypes, Edited by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer (A Comparative History of Lit- eratures in European Languages, Vol. XXV – Vol. IV in the subseries on Literary Cultures), Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Fusaro (2017): Dijego Fuzaro, Misliti drugačije: Filozofija neslaganja (Pensare altrimenti. Filosofia del dissenso), preveo s italijanskog Marin Pavić, Beograd: Clio.
 • Hutcheon, Valdés, Eds. (2002): Rethinking Literary History: A Dialogue on The- ory, Edited by Linda Hutcheon and Mario J. Valdés, Oxford University Press.
 • Mettan (2015): Gi Metan, Rusija–Zapad: hiljadu godina rata: Rusofobija od Karla Velikog do ukrajinske krize (Russie–Occident: une guerre de mille ans. La ru- ssophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne), prevela s francuskog K. Bojanović, Novi Sad – Beograd: Akademska knjiga – Informatika.
 • Renan (1882): Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation?: conference faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, Paris: Calmann Levy.
 • Ricoeur (1985): Paul Ricoeur, Time and Narrative (Temps et récite), volume 3, Translated by Kathleen Blamey and David Pellauer, Chicago and London: University of Chicago Press.
 • ––––– (1990): Пол Рикер, Сопство као други (Soi-même comme un autre), с француског превео Спасоје Ћузулан, Београд – Никшић: Службени лист СЦГ – Јасен.
 • Standing (2011): Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, Lon- don and New York: Bloomsbury Academic.
 • Stonor Saunders (1999): Франсис Стонор Саундерс, Хладни рат у култу- ри: ЦИА у свету уметности и књижевности (Who Paid the Piper?, 1999; The Cultural Cold War. The CIA and the World of Arts and Letters, 2000), превод са енглеског Н. Мрђеновић, Београд: Досије студио.