IZVOĐENJE DOKAZA VJEŠTAČENJEM U PARNIČNOM POSTUPKU: ostvaruju li se načela vladavine prava?

Usluge i vladavina prava (2021), str. 975-992

AUTOR(I): Dejan Bodul, Hana Porobija

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.975B

SAŽETAK:

Rad se bavi pitanjima kontrole sudskih vještaka u parničnom postupku od strane suda kao i pitanjem o tomu koliko parnični sud doista rukovodi vještačenjem. Analiza judikatura ukazuje na praktične probleme koji proizlaze iz vještačenja u parničnim postupcima paralelno detektirajući razloge takvih problema u postupcima vještačenja kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Pojedinačni karakteristični slučajevi iz prakse predmet su kvalitativnog istraživanja jer je intencija analize bila dvostruka. S jedne strane, identificirati konkretne primjere neetičnog ponašanja, a s druge strane, metodom apstrakcije te indikativnom metodom utvrđivanja činjenica ukazati na sistemske praznine koje eventualno mogu predstavljati rizik neetičnog ponašanja u sektoru pravde, bez obzira na postojeće mehanizme koji postoje za jačanje integriteta pravosuđa. Za potrebe analize provedeni su i telefonski intervjui među sudcima, odvjetnicima te vještacima. Obavljeni intervjui ciljano odabranih ispitanika služe dodatnoj provjeri vjerodostojnosti rezultata ove analize. Prikupljeni podaci ukazuju na praktične probleme u provedbi pojedinih zakonskih rješenja. Perspektiva intervjuiranih sugovornika temelji se na znanjima i iskustvu stečenim  u praksi, što je svakako bitan čimbenik procjene unaprijeđenosti, ali i stupnja optimiziranosti postojećega zakonskog okvir predmetne problematike.

KLJUČNE REČI:

sudski vještaci, vještačenje, građanski postupak, harmonizacija vještačenja

LITERATURA:

Agencija Europske unije za temeljna prava, dostupno na: https://fra.europa.eu/en/country-data/2012/country-thematic-studies-access-justice (25.09.2020).

CEPEJ, Report on “European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice“, 2014, dostupno na: https://rm.coe.int/09000016807882a1 (29.11.2020).

Deshayes, B., Hertslet Wolfer & Heintz (hw&h), Civil-law expert reports in cross-border litigation in the European Union: a comparative analysis of the situation in France and Germany,    Directorate    –              general     for     internal     policies,  2015,    dostupno                                 na: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2015)519213 (27.11.2020).

Dika, M., Građansko Parnično pravo, Utvrđivanje činjenica, Zagreb, 2018.

Nuee, A., Civil law expert reports in the EU: national rules and practices, Directorate – General for internal policies, 2015, dostupno na: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2015)519211 (28.11.2020).

Timmerbeil, S., The Role of Expert Witnesses in German and U.S. Civil Litigation, Annual Survey of International & Comparative Law: vol. 9, br. 1/2003, dostupno na: https://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol9/iss1/8/?utm_source=digitalcommons.law.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol9%2Fiss1%2F8&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (27.11.2020).

Ustavni sud Republike Hrvatske, U – III/3313/2019 od 16. srpnja 2020. Ustavni sud Republike Hrvatske, U – IIIA/1213/2004 od 6. travnja 2006. Ustavni sud Republike Hrvatske, U – IIIA/1422/2003 od 17. prosinca 2003. Ustavni sud Republike Hrvatske, U – IIIA/603/2003 od 24. rujna 2004.

Ustavni sud Republike Hrvatske, U – IIIA/603/2003 od 24. rujna 2004.

Zakon o parničnom postupku, Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91; Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 (dalje u tekstu: ZPP).