ДВОСТРУКИ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА КАО ПОСЕБАН ОБЛИК ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОТРОШАЧА

Услуге и владавина права (2021), стр. 851-872

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.851M

САЖЕТАК:

Савремено тржиште карактерише постојање низа појава које угрожавају остваривање основних права потрошача и захтевају измене или допуне постојећих прописа потрошачког права. Једна од таквих појава је учестала пракса (нарочито распрострањена код великих мултинационалних компанијa) стављања у промет добро познатих, препознатљивих („брендираних“) производа идентичног спољашњег изгледа, али уз постојање извесних разлика у погледу састава и структуре производа, његове  тежине или других основних обележја, а у зависности од географског тржишта на које се пласирају. Ако те разлике доводе и до различитог квалитета препознатљивог производа на тржиштима различитих земаља, онда говоримо о појави двоструког квалитета производа. Предмет овог рада је анализа правних механизама којима се може утицати на престанак праксе стављања у промет производа и услуга двоструког квалитета од стране великих компанија. Та анализа извршена је кроз приказ развојног пута права Европске уније по питању праксе двоструког квалитета, са посебним освртом на допуну правне регулативе о непоштеним пословним праксама одредбом о двоструком квалитету производа. У завршном делу рада, аутор оцењује могућност примене искуства права ЕУ на евентуално санкционисање праксе двоструког квалитета производа у српском праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

потрошач, двоструки квалитет производа, право потрошача на обавештеност, обмањујућа пословна пракса, дискриминација потрошача

ЛИТЕРАТУРА:

Vítová, B. (European Parliament – Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs), Quality differences in consumer products in the EU legislation, Brussels, 2018.

Djurovic, M., European Law on Unfair Commercial Practices and Contract Law, Оxford, Portland, 2016.

European Commission, Guidance on the Implementation/Application of Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, Brussels, 2016, (доступно на: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163, 15.04.2021.).

Михајловић, Б., Непоштена пословна пракса у савременим условима пословања,

Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Михајловић, Б., Однос између непоштене пословне праксе и непоштене тржишне утакмице, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Nottingham, К., Cardozo I., The Role of International Consumer Policy in Fostering Innovation and Empowering Consumers to Make Informed Choices, Зборник радова: Innovation and the Transformation of Consumer Law, Singapore, 2020.

Straetmans, G., Transparency of Information and Disinformation of Consumers, Зборник радова: General Reports of the XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law – Rapports généraux du XXème Congrès général de l’Académie internationale de droit comparé, Сham, 2021.

Twigg-Flesner, C., The importance of law and harmonisation for the EU’s confident consumer, Зборник радова: The images of the consumer in EU law: legislation, free movement and competition law, Oxford, 2016.

United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Guidelines for Consumer Protection, New York, Geneva, 2016.

FoodDrinkEurope, Joint Statement on alleged “dual quality” of food products, Brussels, 2017, доступно      на:    https://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/statements_documents/STATEMENT_on_alleged_dual_quality_of_food_products.pdf (последљи приступ, 04.05.2021).

Hilty, R., The Law Against Unfair Competition and its Interfaces, Зборник радова: Law Against Unfair Competition – Towards a New Paradigm in Europe?, Berlin, Heidelberg, 2007.

Commission Notice on the application of EU food and consumer protection law to issues of Dual Quality of products – The specific case of food, Official Journal of the European Union, C 327/1, 29.09.2017.

Collins, Н., Harmonization by example: European Laws against unfair commercial practices, The Modern Law Review, бр. 1/2010.

Šajn, N. (European Parliamentary Research Service), Dual quality of products – state of play, Brussels, 2019;.

Šajn, N. (European Parliamentary Research Service), Dual qulity of branded food products: Addressing a possible east-west divide, Brussels, 2017.

Šajn, N. (European Parliamentary Research Service), European Commission Guidelines on dual quality of branded food products, Brussels, 2017.