ТЕОЛОШКЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И АУТОНОМИЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Услуге и владавина права (2021), стр. 787-797

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.787M

САЖЕТАК:

У овом раду се разматра проблем аутономије високошколских установа у контексту актуелног Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању. Актуелна ситуација у нашем високом образовању захтева анализу управо оних предложених норми којима се регулише рад високошколских установа које остварују академске студијске програме у области теологије једне од традиционалних цркава и верских заједница. Поред тога, потреба за оваквом критичким разматрањем, по себи, потиче услед несумњивог и немерљивог општедруштвеног значаја који услужна делатност у високом образовању, по природи ствари, сасвим објективно поседује. Управо из наведених разлога овај рад је посвећен, како критичкој анализи назначене предложене регулативе, тако и указивању на могуће правце превазилажења сличних проблема у будућности, како би се услужној делатности у области високог образовања омогућила тако неопходна стабилност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

аутономија универзитета, високо образовање, теолошке високошколске установе, дискриминација, секуларна држава

ЛИТЕРАТУРА:

Маринковић, Т, Прилог за јавну расправу о уставности Закона о црквама и верским заједницама, Анали Правног факултета у Београду, година LIX, бр. 1/2011.

Матић, Д., Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Матић, Д, Закон о високом образовању и аутономија Универзитета, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Симовић, Д, Европски уставни модели односа државе и цркве, Зборник радова: Религија, политика, право, Београд – Будва, 2015.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, доступно на адреси http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu- zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-visokom-obrazovanju/

Образложење Нацра Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, доступно на адреси http://www.mpn.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi- o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-visokom-obrazovanju/

Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006

Одлука Уставног суда Републике Србије, Број: IУз- 455/2011, Сужбени гласник Републике Србије, бр. 23/2013

Закон о забрани дискриминације, Сл. гласник Републике Србије, бр. 22/2009.