POSEBNE (UPRAVNE) ORGANIZACIJE U MILJEU VLADAVINE PRAVA (uz osvrt na usluge pojedinih posebnih organizacija)

Usluge i vladavina prava (2021), str. 725-771

AUTOR(I): Milan Rapajić

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.725R

SAŽETAK:

Savremena državna uprava i njeni organi i posebne organizacije treba da deluju u miljeu vladavine prava. Reč je o pojmu koji potiče iz anglosaksonskog pravnog sveta, ali je i kategorija i načelo Ustava Srbije iz 2006.godine. U radu se ukazuje na različita shvatanja vladavine prava i kratko osvrće na položaj uprave odnosno faze u njenom istorijskom hodu do njenog podvođenja pod načelo zakonitosti.

U Srbiji organe državne uprave čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije. Upravne odnosno posebne organizacije obrazovane su od strane države u cilju obavljanja stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova. Da bi se permanentno i neometano obavljali stručni poslovi ovih organizacija one mogu autoritativno da istupaju. Posebne organizacije poseduju brojna i raznovrsna upravna ovlašćenja. U radu je ukazano kako na sličnosti, tako i na razlike posebnih organizacija u odnosu na organe uprave. Izvršen je prikaz delatnosti i organizacione strukture svih posebnih organizacija (sekretarijati,zavodi, direkcije i jedan centar) koje su osnovane Zakonom o ministarstvima iz 2020. godine. Ukazano je i na to da svi zavodi i to: Republički zavod za statistiku, Republički hidrometeorološki zavod, Republički geodetski zavod i Zavod za intelektualnu svojinu predstavljaju posebne  organizacije koje pružaju usluge zainteresovanim licima.

U jednom delu završnih razmatranja autor navodi da i za posebne organizacije (kao deo državne uprave) bi se moglo zaključiti da one stvarno deluju u miljeu vladavine prava kao poretka sa pozitivnim svojstvima onako kako ga i Ustav karakteriše, neophodno je striktno poštovanje načela delovanja organa i organizacija državne uprave propisana Zakonom o državnoj upravi: samostalnost i zakonitost; stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost, delotvornost u ostvarivanju prava stranaka, srazmernosti i poštovanja stranaka; javnosti rada.

KLJUČNE REČI:

posebne (upravne) organizacije, vladavina prava;pravna država, sekretarijati, zavodi, direkcije, centar, delokrug, organizaciona struktura, usluge

LITERATURA:

Bačanin, N., Upravno pravo – Knjiga I, Uvodna i organizaciona pitanja, Kragujevac, 2011.

Dimitrijević, P., Marković, R., Upravno pravo I – uvodna pitanja, Beograd, 1986.

Dimitrijević, P., Upravno pravo, Niš, 2019.

Đorđević, S., Pojam javne politike i način dizajniranja politike, Zbornik radova: Savremena država: Struktura i socijalne funkcije, Beograd, 2010

Živanović, V., Rad u biblioteci sa jednim zaposlenim, Visokoškolske biblioteke, god.14, br. 3/2017.

Kartag-Odri, A., Način funkcionisanja pojma pravne države – Pravna država kao organizator paradigme, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 5/1995.

Kostić, L., M., Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije – prva knjiga ustrojstvo uprave, Beograd, 1933.

Marković, R., Ustavno pravo, Beograd, 2014.

Miladinović, Z., Šokinjov, S., Vučković, J., Uloga organa državne uprave u zaštiti intelektualne svojine, Teme, br. 4/2013.

Milkov, D., Upravno pravo I – uvodna i organizaciona pitanja, Novi Sad, 2016.

Milosavljević, B., Upravno pravo, Beograd, 2017.

Nojman, F., Vladavina prava: politička teorija i pravni sistem u modernom društvu, Beograd, 2002.

Pajvančić, M., Komentar Ustava Republike Srbije, Beograd, 2009.

Petrov, V., Simović, V., Ustavno pravo – Priručnik za polaganje pravosudnog ispita – knj. 1, Beograd, 2018.

Tadić, K., Urodnjavanje javnih politika u Srbiji, Centar za javne politike, oktobar, 2016,          https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/Urodnjavanje-rodnih-politika-u-Srbiji.pdf,

Tomić, Z., Upravno pravo – sistem, Beograd, 2002.

Tomić, Z., Opšte upravno pravo, Beograd, 2018.

Fuller, L.,L., The Morality of Law, New Haven: Yale University Press, 1965.

Čavoški, K., Uvod u pravo, I – Osnovni pojmovi i državni oblici, Beograd, 1996.