ЕУТАНАЗИЈА КАО КРАЈЊИ ИЗРАЗ ЛИЧНОГ ПРАВА ЧОВЕКА НА САМООДРЕЂЕЊЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 647-665

АУТОР(И): Александра Павићевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.647P

САЖЕТАК:

Предмет рада је разматрање различитих сегмената института еутаназије или тзв. „убиства из милосрђа“. Предмет анализе су најпре, решења појединих европских регулатива које су еутаназију потпуно или делимично декриминализовале, а затим и домаће, у којој постоји својеврсна колизија норми кривичног и медицинског права. Према важећем кривичном праву РС еутаназија представља кривично дело и то привилеговани облик убиства; док је Законом о правима пацијената посредно дозвољена тзв. пасивна еутаназија, која се може подвести под пацијентово право на одбијање предложене медицинске мере – што није оптимално решење, јер уводи у правну несигурност. Преднацртом Грађанског законика Србије, који оличава предлог будућег грађанског права Србије, предлаже се декриминализација еутаназије, што је решење које је потребно коментарисати. Циљ рада је компаративна анализа овог контроверзног института и то кроз његов појам и модалитете (активна и пасивна еутаназија), а коначно и критичка анализа разлога за и против његовог потенцијалног увођења у право РС. Аутор оцењује предлог Преднацрта као напредак, уз идеју да еутаназија упркос свим контроверзама које је прате, представља ултимативни израз личног права човека на самоодређење (субјективно грађанско право sui generis) и то у оба модалитета, без разлике.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

еутаназија, активна и пасивна еутаназија, право на достојанствену смрт, лично право самоодређења, право на живот и „право на смрт“

ЛИТЕРАТУРА:

Бановић, Б., Турањанин, В., Ћоровић, Е., Право на еутаназију у правном поретку Републике Србије, Српска политичка мисао, бр. 2/2018.

Беширeвић, В., Право на достојанствену смрт, Гласник адвокатске коморе Војводине, Часопис за правну теорију и праксу, год. LXXX, Књига 68, Нови Сад, бр. 12, децембар 2008. Valiente, C. T. Y, La regulación de la eutanasia en Holanda, Anuario de Derecho Penal y Ciencias

Penales – Núm. L, Enero 1997.

Водинелић, В., Модерниоквирправанаживот, Правни живот, бр. 9/1995.

Вујаклија, М., Лексиконстранихречи и израза, Просвета, Београд, 1980.

Вучинић, Д., Еутаназија данас: химера прошлости – хидра будућности, Правни живот, бр. 7- 8/2019.

Deutsch, E., Spickhoff, A., Medizinrecht, 5. Auflage, Berlin, 2003.

Ђерић, М., Еутаназија – концептуализација проблема и битних дистинкција, Филозофија и друштво, XXIV (2), 2013.

Eser, А., Sterbehilfe und Euthanasie in rechtlicher Sicht, u: Volker Eid (ur.), Euthanasie oder soll man auf Verlangen töten, Mainz, 1985.

Живковић, М. Правонаживот и еутаназија, Право – теорија и пракса, бр. 4-6/2015.

Живковић, М., Еутаназија – правни аспект, Војно дело, бр. 6/2019.

Јеротић, В., Еутаназија и религија, Српски архив за целокупно лекарство, вол. 136, бр. 5-6, 2008.

Јовашевић, Д., Лексиконкривичногправа, Београд, 2011.

Клајн – Татић, В., Лекаревапомоћнеизлечивоболесномпацијенту – етички и правнипроблеми,

Београд, 2002.

Клајн – Татић, В., Право умирућег пацијента да одбије употребу или да захтева обуставу медицинских меракојима сеодржава у животу“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3-4/1994.

Клајн – Татић, В., Палијативно лечење у светлу правних разматрања, Правни живот, бр. 9/2004.

Клајн – Татић, В., Активна и пасивна еутаназија, Правни живот, бр. 9/1998.

Клајн – Татић, В., Однос између активне директне и активне индиректне еутаназије, Правни живот, бр. 9/2005.

Клајн Татић, В., Границеправанасмрт, Правни живот, бр. 9/1997.

Коларић, Д., Активна и пасивнаеутаназија и правонаживот, Правни живот, бр. 9/2007.

Коларић, Д., Лишењеживотаизсамилости, Правни живот, бр. 9/2006.

Letellier, P., History and definition of a word, Ethical eye – Euthanasia, Volume 1 – Ethical and human aspects (ed. Council of Europe), Germany, 2003.

Мариновић, С., Правонасмрт (еутаназија), Подгорица, 1996.

Миленковић, М., Еутаназија или убијањеизмилосрђа, Скопље, 1940.

Мујовић-Зорнић, Х., Аутономијапацијента, Правни живот, бр. 9/2015.

Мујовић – Зорнић, Х., Појам и развој пацијентових права, Пацијентова права у систему здравства (ур. Х. Мујовић – Зорнић), Београд, 2010.

Павићевић, А., Обавеза лекара да обавести пацијента и грађанскоправна одговорност за штету, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2020.

Пенс, Г., Класичнислучајеви измедицинскеетике, Београд, 2007. Петровић, З., Еутаназија и правонаживот, Правни живот, бр. 9/1995. Петровић, Д., Еутаназија, Београд, 2000.

Поњавић, З., Право пацијента да пристане на медицинску меру или да је одбије, Теме, год. XI, бр. 1, јануар-март 2016.

Радишић, Ј., Пацијентовоправорасполагања, Пацијентоваправа у системуздравства, Србија и европске перспективе, Београд, 2010.

Радишић, J., Медицинскоправо, Београд, 2008.

Smith, S. W., End-of-Life Decisions in Medical Care, Principles and Policies for Regulating the Dying Process, Birmingham Law School, University of Birmingham, Cambridge University Press, 2012.

Stern, K. A., Quality of life, Human Suffering and Euthanasia, u delu: Euthanasia, ed. by: A. Carmi, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo, 1984.

Стојановић, З., Кривичноправо – општидео, Београд, 2018.

Турањанин, В., Морална неприхватљивост  разликовања активне и пасивне еутаназије,

Правни живот, бр. 9/2012.

Турањанин, В., Лишење живота из милосрђа и помагање у самоубиству – поглед на законодавна рјешења држава које су их декриминализовале, Гласник права, Год. III , бр. 2

/2012.

Uhlenbruck, W., Ulsenheimer, K., u: Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Artztrechts, 3. Auflage, München, 2002.

Fischer, G., Lilie, H., Aertzliche Verantwortung im europäischen Rechts-vergleich, Köln, 1999.

Cantor, N. L., The Permanently Unconscious Patient, Non Feeding and Euthanasia, American Journal of Law and Medicine, Volume XV, No. 4/1989.

Cohen-Almagor, R., Belgian euthanasia law: a critical analysis, J. Med. Ethics 35 (7), 2009.

Чејовић, Б., Правонаживот и правонасмрт, Правни живот, бр. 9/1996.

Wicks, E., The right to refuse medical treatment under the European Covention on human rights,

Medical Law Review, 9, 2001.

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950.

Универзална декларација о људским правима: The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

Међународни пакт о грађанским и политичким правима: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.

Устав РС, Сл. Гласник РС, бр. 98/2006.

Кривични законик Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 –

испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019).

Закон о правима пацијената, Сл. Гласник РС, бр. 45/2013 и 25/2019 – др. закон.

Кривични законик Краљевине Југославије из 1929. године.

Кодекс професионалне етике лекарске коморе Србије, Сл. гласник РС, бр. 121/2007.

Нацрт грађанског законика РС припремљен за јавну расправу, са алтернативним предлозима

(од 29. 05. 2015.): https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf.

Преднацрт грађанског законика РС: https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt- gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html.

WMA resolution on euthanasia (16. 07. 2019.). Internet adresa: https://www.wma.net/policies- post/wma-resolution-on-euthanasia/.

Assisted suicide in Belgium as euthanasia, Simon Koldvel, Daily mail, 28.05.2014.

Клајн-Татић, В., „За и против Еутаназија – право на достојанство или легализација убиства?“; дневне новине „Блиц“, 03.01.2016.