MEДИЈИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗБОРЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 539-550

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.539K

САЖЕТАК:

Тежња сваке савремене државе је успостављање владавине права којa у себи инкорпорира основне принципе на којима треба да лежи слободно, отворено и напредно друштво. Неки од тих принципа су грађанска демократија и тајни и непосредни избори. Законито спровођење избора је основни начин за постизање мира и задовољства међу становништвом, јер се тиме вршење власти и уређивање питања од суштинске важности ставља под њихову контролу. Развојем технологије, трендови, али и свакодневница се мењаjу, па су, поред избора, синоним за слободу и права грађана медији. Медији су средство обавештења који упознају грађане са информацијама различитог садржаја, а пре свега фундаменталног. У зависности од нормативе, развојног ступња, механизама заштите, медији обављају савесно своју функцију, или то не чине у потпуности. Какве су последице приликом извештавања о конкретној појави која је основ здравог друштва у првом, односно другом случају централно је питање које ћемо анализирати у раду. Значај избора је континуирано потврђиван кроз историју, док је неопходност медија у експанзији деценијама уназад, у интензитету који их издиже на врх и изједначава са изборним поступком.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

избори, кампања, медији, слобода изражавања, право на обавештеност

ЛИТЕРАТУРА:

Вучковић, Ј., Однос медија и политичких странака у изборном процесу (Основни принципи медијског приступа), у: Дијалог о изборима 2020, Електронски билтен бр. 4/2020 – Медији и избори.

Вељановски, Р., Супротности између регулативе и праксе у медијском обезбеђивању равноправности учесника у изборима – случај Србија, у: Дијалог о изборима 2020, Електронски билтен бр. 4/2020 – Медији и избори.

Милашиновић, С., Јевтовић, З., Деспотовић, Љ., Политика, медији, безбедност, Београд, 2013.

Настић, М., Изборна правила у Србији и европски стандарди: опште право гласа, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 2014.

Николић, Д., Медијско право, Београд, 2010.

Пајванчић, М., Изборно право, Нови Сад, 2008.

Петров, В., Симовић, Д., Уставно право- приручник за полагање правосудног испита, Београд, 2020.

Европска     конвенција     о     људским     правима      и     основним      слободама. Закон о јавном информисању и медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 Закон о избору народних посланика, Сл. гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003 – одлука УСРС,

72/2003 – др. закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС, 36/2011, 104/2009 – др. закон, 12/2020 и 68/2020.

Закон о електронским медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014 и 6/2016- др. закон

Закон о јавним медијским сервисима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 103/2015, 108/2016 и 161/2020

Правилник о начину извршавања обавеза јавних медијских сервиса током предизборне кампање, http://www.rem.rs/uploads/files/Podzakonska%20regulativa/Pravilnik%20o%20na%C4%8Dinu%20izvr%C5%A1avanja%20obaveza%20javnih%20medijskih%20servisa%20tokom%20predi zborne%20kampanje.pdf

Препорука бр. Р (99) 15 Комитета министара државама чланицама о мерама у вези са извештавањем медија о предизборним кампањама, http://ravnopravnost.gov.rs/wp- content/download/se_preporuka _r_99_15.pdf

Препорука CM/Rec (2010)5 Комитета министара државама чланицама о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета https://www.rodnaravnopravnost.rs/attachments/013_RecCM2010_5_SR.pdf

Препорука CM/Rec (2018)1 Комитета министара земљама чланицама о медијском плурализму и транспарентности власништва над медијима, https://rm.coe.int/ser-cm-rec- 2018-1-media-pluralism-and-transparency-pdf/16809371eb

Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.

https://www.autonomija.info/pravilnik-rem-a-o-javnim-servisima-kreira-jos-losije-uslove-za- predstavljanje-stranaka.html

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/13736/

https://www.cenzolovka.rs/drzava-i-mediji/novi-pravilnik-rem-a-stvaranje-dodatne-konfuzije- tokom-predizborne-kampanje/