БИБЛИОТЕКА ОКТАВИЈИНОГ ТРЕМА (BIBLOTHECA PORTICUS OCTAVIAE)

Услуге и владавина права (2021), стр. 449-457

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.449V

САЖЕТАК:

Библиотека Октавијиног трема била је једна од три јавне  библиотеке које су постојале у време владавине Августа. Рад се најпре бави питањима око којих још увек има дилема – ко је изградио библиотеку, коме је она посвећена, ко је посветио и на ком месту је била лоцирана? Такође биће обрађена и питања библиотечког фонда и његовог попуњавања, као и унутрашње организације библиотеке без које се и не може замислити пружање библиотечких услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

стари Рим, Bibliotheca Porticus Octaviae, изградња и изглед, локација, библиотечки фонд и услуге

ЛИТЕРАТУРА:

Affleck, M. K., Roman Libraries During the Late Republic and Early Empire: with Special Reference to the Library of the Pliny the Elder, University of Queensland, 2012.

The Attic Nights of Aulus Gellius, Translated into English by W. Beloe, Vol. I, printed for J. Jonson, St. Paul’s Church-Yard, 1795.

Boyd, E., Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome, The University of Chicago Press, 1915.

Владетић, С., Библиотека Асинија Полиона (Bibliotheca Asini Polionis): Прва јавна библиотека у старом Риму, У: Мићовић, М., (ур.). XXI век – век услуга и услужног права. Књига 1, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, 2020.

Gaj Velej Peterkul, Rimska povijest, preveo i priredio: J. Miklić, Latina&Graeca, Zagreb, 2006.

Gaj Svetonije Trankvil, Dvanaest rimskih careva, prijevod Hosu S., Naprijed, Zagreb, 1978.

C. Suetonii Tranquili, De Grammaticis et Rethoribus, GISSAE, Prostat apud 10 Rickerum, 1854.

Дела Божанског Августа, превод и коментар: Снежана Ферјанчић, Београд, 2000.

Dio’s Roman History, with an English Translation by Earnest Cary, Vol. VIII, London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1925.

Dix, T.K. and Houston, G.W., ‘Public libraries in the city of Rome: from the Augustan age to the time of Diocletian’, Melanges de l’ecole Francaise de Rome – Antiquite 118-2, 2006.

Касон, Л., Библиотеке старог, света (превод: Љубановић Г.), Clio, 2004.

Lanciani, R., The Ruins and Exavations of Ancient Rome, Boston and New York, Houghton, Mifflin and Company, 1897.

Marcus Vitruvius Pollio, Deset knjiga o arhitekturi, prevod Lopac, M., Svjetlost, Zagreb, 1990. Middleton, J. H., Remains of Ancient Rome, Vol. 2, London and Edinburgh, 1892.

Ovid, Tristia: ex Ponto, with an English Translation by Wheller, A. L., Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, 1939.

Ovidius,  Art  of     love, With an English translation by J.H. Mozley, London: William Heinemann; Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1929.

Platner, S. B., Topography and Monuments of Ancient Rome, second edition, Allyn and Bacon, 1911.

Plutarh, Usporedni životopisi, III, August Cesarec, Zagreb, 1988.

Pliny, Natural History, with an English translation by Rackham, H., Vol. II, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, 1961.

Корнелије Тацит, Анали, превела Љиљана Црепајац, BMG, Београд, 2000.

The Correspodence of Marcus Cornelius Fronto, Edited and for the first time translated by Haines, M. A., London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1919.