УСЛУГЕ ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Услуге и владавина права (2021), стр. 431-447

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.431B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на чињеницу да су хуманитарне организације део непрофитног сектора, које се формирају и делују ради обезбеђења општег бољитка, како појединаца и одређених друштвених група, тако и друштва у целини. Оно што је битно нагласити, јесте да оне припадају тзв. волонтерском сектору, чији је рад транспарентан и заснива се на законским прописима државе у којој делују. Свака хуманитарна организација има свој стратешки план који, као писани документ, служи за остваривање основних програмских циљева. Надзор над остваривањем усвојених пројеката и контрола управљачког процеса, представљају обавезну (крајњу) фазу њиховог деловања. Хуманитарне организације као део недржавног сектора, данас добијају све значајнију улогу у пружању услуга у разним областима друштвеног живота и то веома широком кругу корисника ових услуга. Овако њихово деловање је све више присутно и то не само у земљама у транзицији, него и у развијеним земљама света, при чему се посебно апострофира њихова активност у социјалном сектору. Значајну основу за овакву ситуацију пружа свеприсутни процес децентрализације и ново, тј. промењено схватање улоге државе у раду хуманитарних организација и све бројнијих покрета који се баве хуманитарним радом. Наиме, децентрализација омогућава спуштање све већег броја надлежности са централног на локални ниво. То је главни разлог за нагло ширење невладиног сектора, скоро у целом свету и интензивно укључивање недржавног сектора у сферу пружања услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

хуманитарне организације, држава, појединац¸ невладине организације, непрофитни сектор, услуге, социјална заштита, удружења грађана, цивилно друштво

ЛИТЕРАТУРА:

Gilbert, N., The „Enabling State?“ from public to private responsibility for social protection: Pathways and pitfalls, OECD Social, Empoyment and Migration Working Papers, No. 26/2005.

Kolari, Z., The Non-profit Sector as a Service Provider in Different Types of Welfare Systems, Univerzitet “Džon Hopkins”, Baltimor, 1999.

Salamon, L. M., Global Civil Society An Overview The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, presentation, 2006.

Stiglitz, J., Economics of the public sector, Beograd, 2004.

Закон о донацијама и хуманитарној помоћи, Сл. лист СРЈ, бр. 53/2001, 61/2001 – испр. и

36/2002 и Сл. гласник РС, бр. 101/2005 – др. закон.

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода …, Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 – испр. и Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 12/2010 и 10/2015.

Марић, Р., Менаџмент непрофитних организација, Београд, 2009.

Митић, Б., Маркетинг непрофитних организација, Бања Лука, 2012.

Парун-Колин, М., Петрушић, Н., Социјална предузећа и улога алтернативне економије у процесима европских интеграција, Београд, 2008..

Пауновић Ж., Цивилно друштво, Зборник радова: Цивилно друштво и невладин сектор, Београд, 2002.

Пауновић, Ж., Непрофитне организације – прилог појмовном разјашњењу, Годишњак бр. 6, I део: Политичка теорија, политичка социологија, политички систем, Београд, 2011.