ПОЈЕДИНА ЗНАЧАЈНА ПИТАЊА РЕСТИТУЦИЈЕ О ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И КВАЛИТЕТУ УСЛУГА

Услуге и владавина права (2021), стр. 409-430

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.409P

САЖЕТАК:

У овом раду аутор настоји да истакне значај међународног и позитивноправног гарантовања права својине као и питање враћања одузете имовине односно тржишног обештећења, a посебно да се дође до закључака који би помогли бољем поштовању људског права на мирно уживање имовине. У том смислу анализиране су поједине пресуде Европског суда за људска права. Посебна пажња у раду је стављена на видове реституције и низак коефицијент обештећења, који нарушава и доводи у питање правичност самог процеса. Извршен је и кратак критички осврт на приватизациони процес. Тако је указано да је прво требао да се изврши поступак реституције па онда приватизације. Указано је и на слаб квалитет услуга као резултат злоупотреба у приватизаџији.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

приватна својина; међународне гарантије права на имовину, реституција одузете имовине; обештећење, приватизација, услуге, међународни углед

ЛИТЕРАТУРА:

Андрејевић, С., Изводи из појединих одлука Европског суда за људкса права који могу бити релевантни и за поступак реституције код нас, Зборник радова: Рехабилитација и реституција у Србији, Београд, 2009.

Буланже, Ј., Правне карактеристије реституције, Зборник радова: Рехабилитација и реституција у Србији, Београд, 2009.

Васиљевић, М., Држава и привреда, Право и привреда, бр. 4-6/2013.

Војновић, Б., Управљање квалитетом услуга, Економске теме, бр. 3/2008.

Југовић, А., Реституција као вредносна прекретница у демократизацији српског друштва, Зборник радова: Рехабилитација и реституција у Србији, Београд, 2009.

Конфесионална реституција као део својинске трансформације, Дирекција за реституцију Републике Србије, Београд, 2010.

Марковић, С., Друштвени значај реституције и европеизација Србије, Зборник радова: Рехабилитација и реституција у Србији, Београд, 2009. године

Мирошевић Б., Денационализација у Републици Србији у светлу права на мирно уживање имовине, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, 2020

Нинковић, Ђ., Утицај закона о национализацији на друштвени морал, Правни живот бр. 10/2012.

Нухановић, М., Транзиција аграрног сектора и импликације на његов развој, докторска дисертација, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2018.

Рапајић, М., Владавина права и супростављање криминалитету и политичкој корупцији, Зборник радова: Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супростављања криминалитету, Kрагујевац, 2015.

Рапајић, М., Улога јавне управе у поступку реституције и враћању задружне имовине,

Зборник радова: Савремено задругарство у Србији, Кнић, 2020.

Станковић, О., Орлић, М. Стварно право, Београд, 2004.

Тодоровић, В., Рајић, С., Секулић, С., Реституција, Београд, 2013.

Тркуља, Ј., Странпутице денационализације у Србији, Зборник радова: Рехабилитација и реституција у Србији, Београд, 2009.