ПРИНУДНО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ СРБИЈЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 391-407

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.391P

САЖЕТАК:

Предмет ауторових разматрања су нова решења Закона о становању и одржавању зграда, којима је у наше право први пут уведена могућност принудног управљања стамбеним зградама. Аутор у раду утврђује оквире за примену овог института кроз приказ, анализу и критички осврт на регулативу следећих питања: – разлога за увођење принудне управе; – субјеката који су овлашћени да дају иницијативу за то; – поступка увођења принудне управе; – њеног трајања; и – својстава и надлежности лица које може бити постављено за принудног управника. У закључном делу рада аутор указује на предности и недостатке нових решења, предлажући начин за њихово кориговање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

услуге у јавном интересу; управљање стамбеним зградама; принудни управник;разлози за увођење принудне управе; поступак увођења принудне управе.

ЛИТЕРАТУРА:

Аранђеловић, С., Етажна својина – Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, Београд, 1978.

Ведриш, М., Основе имовинског права, Загреб, 1977.

Ведриш, М., Власништво стана, Зборник Правног факултета у Загребу, 3-4/1955.

Ведриш, М., Кларић, П., Грађанско право, Загреб, 2004.

von Gierke, Ј., Das Sachenrecht des Burgerlichen Rechts, Berlin-Frankfurt А.М., 1959. Gavella, N. i dr., Stvarno pravo, Zagreb, 1998.

Marty, G., Copropriete par etages et horizontale (droit Francais), Session de droit compare, Pescara, 1968.

Медић, Д., Стварно право Републике Српске, Бања Лука, 2019.

Meier-Hayoz, А., Schweizerisches privatrecht V/I, Sachenrecht, Basel-Stutgart, 1977.

Мирић, С., Одржавање стамбених зграда и станова у промењеним својинским односима, Избор судске праксе, бр. 7-8/1993.

Muller, К., Sahenrecht, Koln-Berlin-Bonn-Munchen, 1988.

Планојевић, Н., Предмет етажне својине, Правни живот, бр. 10/1996.

Планојевић, Н., Концепт етажне својине из нацрта Закона о стварним правима Федереације БИХ и РС и концепти других држава, Правна ријеч, бр. 8/06.

Планојевић, Н., Организација управљања стамбеном зградом по Закону о становању Републике Србије и у правним системима европских држава, Зборник радова: Правни односи у стамбеној области, Ниш, 1994.

Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда у преднацрту Грађанског законика Републике Србије, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 7, Крагујевац, 2016.

Планојевић, Н., Расподела трошкова одржавања стамбених зграда у преднацрту Грађанског законика Србије, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.

Планојевић, Н., Упис у етажне својине у земљишну књигу и катастар непокретности,

Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-6/2000.

Планојевић, Н., Одржавање стамбених зграда: концепт, циљеви и објекат (I део),

Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Планојевић, Н., Субјекти и садржина услуге одржавања стамбених зграда (II део),

Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.

Планојевић, Н., Етажна својина, Крагујевац, 1997.

Планојевић, Н., Модел етажне својине за будући грађански законик, Зборник радова: Грађанска кодификација, св. 2, Ниш, 2003.

Планојевић, Н., Професионално управљање стамбеном зградом, Зборник радова: XXI

век – век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.

Планојевић, Н., Изабрани управник стамбене зграде у новим српским прописима,

Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019. Повлакић, М., у: Коментар Закона о стварним правима Републике Српске (група аутора), Бања Лука.

Рашовић, З., Ивовић, М., Жижић, З., Етажна својина – коментар Закона о етажној својини Црне Горе, Београд, 1996.

Станковић, О., Орлић, М., Стварно право, Београд, 1994.

Стефановић, З., Етажна својина, магистарска теза одбрањена на Правном факултету у Београду 1992.

Flattet, G., Le retablisement de la propriete par etages dans la legislation Suisse, Annales de la Faculte de droit d´Istanbul, No 23-24-25, T. XVI, Istanbul, 1966.