ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЕМИСИЈОМ КОРПОРАТИВНИХ ОБВЕЗНИЦА

Услуге и владавина права (2021), стр. 225-242

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.225LS

САЖЕТАК:

Тржиште корпоративних обвезница доприноси развоју финансијског тржишта, његовој инфраструктури, утиче на привредни раст. У развијеним земљама емисија корпоративних обвезница је врло распрострањен начин задуживања корпоративног сектора. У земљама у развоју овај начин задуживања «стидљиво» се користи јер се компаније најчешће обраћају банкама за помоћ. Осим тога, прилив страних директних инвестиција у ове земље доприноси подмирењу финансијских потреба корпоративног сектора, па се на тај начин смањује потреба за емисијом обвезница.

У раду се врши поређење задуживања емисијом корпоративних обвезница и банкарских кредита, објашњавају облици емисије ових хартија од вредности, рејтинг обвезница, секундарно тржиште корпоративних обвезница и укратко представља слика домаћег тржишта корпоративних обвезница.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

корпоративне обвезнице, задуживање емисијом, екстерно финансирање, тржиште капитала

ЛИТЕРАТУРА:

Askquith, P., Au, A., Covert, T., Pathak P., The market for borrowing corporate bonds, Journal of Financial Economies, No. 107/2013.

Bai, J., Bali, T., Wen, Q., Do the Distributional Characteristics of Corporate Bonds Predict Their Future Returns?, SSRN Electronic Journal, 2015.

Владетић, С., Фидуција у римском праву и савремени фидуцијарни послови, Београд, докторска дисертација, 2010.

Владетић, С., Основи траста англосаксонског права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 58/2011.

Вуњак, Н., Финансијски менаџмент – пословне финансије, Бечеј, 2016.

Woodruff, G., Legal and Investment Standards of Trustees, Fordham Law Review, Vol. 4, Issue 3, 1935.

Wright, S., The Measure of the Trustee`s Liability for Improper Investments, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 80, 1932.

Goldstein, M., Hotchkiss, E., Pedersen, D., Secondary Market Liquidity and Primary Market Pricing of Corporate Bonds, Journal of Risk and Financial Management, No. 12, 86, 2019.

Дугалић В., Стојковић, Д., Корпоративне обвезнице као извор финансирања, Зборник радова: Економско-социјални аспекти прикључивања Србије Европској унији, Крагујевац, 2015.

Закон о Агенцији за привредне регистре, Сл. гласник РС, бр. 55/2004, 111/2009 и

99/2011.

Закон о тржишту капитала, Сл. гласник РС, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и

153/2020.

Iorgova, S., Ong, L., The Capital Markets of Emerging Europe: Institution, Instruments and Investors, IMF, 2008.

Јанковић, И., Анализа инструмената са фиксним приносом, Београд, 2019.

Јовановић, Н., Берзанско право, Београд, 2009.

Лабудовић Станковић, Ј., Инструменти Европске централне банке и криза у еврозони,

Гласник права, бр. 1/2016.

Madura, J., Financial Markets and Institutions, 2015.

Mahanti, S., Nashikkar, A., Subrahmanyam, M., Chacko, G., Mallik, G., Latent Liquidity: A new measure of liquidity, with an application to corporate bonds, Journal of Financial Economics, No. 88/2008.

Милош, Д., Перспективе развоја хрватског тржишта корпорацијских обвезница,

Финанцијска теорија и пракса, 28(4), 2004.

Rose, P., Marquis, M., Finansijske institucije i tržišta, Београд, 2011.

Yang, S., Gong., X., Xu, S., Underwriting Syndicates and the Cost of Debt: Evidence from Chinese Corporate Bonds, Emerging Markets Finance & Trade, Vol 53, Issue 2, 2017.

Уредба о поступку за издавање дужничких хартија од вредности, Сл. гласник РС, бр. 54/2020.

Fabozzi, F., Modigliani, F., Jones, F., Capital Markets: Institutions and Instruments, 2009.

Шошкић, Д., Живковић, Б., Финансијска тржишта и институције, Београд, 2007.