КАКО ОЦИЈЕНИТИ КЉУЧНЕ СУДИОНИКЕ У РАСПЛИТАЊУ ПРОБЛЕМА ДЕВИЗНЕ КЛАУЗУЛЕ У ШВИЦАРСКИМ ФРАНЦИМА ИЛИ ГОРДИЈСКОГ ЧВОРА „SUI GENERIS“

Услуге и владавина права (2021), стр. 203-224

АУТОР(И): Хрвоје Качер, Бланка Качер, Домагој Олујић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.203K

САЖЕТАК:

Аутори су у овом тексту покушали проблему познатом као CHF проблем прићи, поред давања низа информација, с једног новог аспекта. Полазећи од тога да нити један проблем није ограничен сам на себе него се изведени закључци могу искористити, на одговарајући начин, и на друге проблеме, покушали су оцијенити како су се судионици, посебно судови и држава, понашали. Нажалост, не доводећи у питање добру вољу, заслужена оцјена је, у првом реду ради спорости, јако ниска. Ни судови (које донекле оправдавају формални разлози) ни законодавац нису ни приближно искористили пригоду што брже и што потпуније (правно) ријешити проблем који се појавио. Нема одговора на питање зашто највиши судови нису у образложењу искористили пригоду дати свој став о што више питања за које су знали да су се или појавили или ће се појавити, зашто законодавац није искористио могућности у свези ни вјеродостојног тумачења ни повратног учинка.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

кредит, обвеза, одговорност, судови, правни став, једнакост, правичност

ЛИТЕРАТУРА:

Bobbio, N., Есеји из теорије права, Сплит, 1988.

Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, Загреб, 1978.

Висковић, Н.,, Теорија државе и права, Загреб, 2001.

Јаковина, Д., Раскид уговора, Зборник радова: Актуалности хрватског законодавства и правне праксе, Загреб, Годишњак, бр. 21/2014.

Маганић, А., Правна студија: правне посљедице конверзије уговора о кредиту са валутном клаузулом у CHF, доступно на: https://www.iusinfo.hr/strucni-clanci/pravna- studija-pravne-posljedice-konverzije-ugovora-o-kreditu-s-valutnom-klauzulom-u-chf

Мандић, О., Систем и интерпретација права, Загреб, 1971.

Метелко, И., Права корисника кредита с валутном клаузулом у CHF унаточ ваљаности конверзије, с освртом на први огледни поступак у Републици Хрватској, бр. Гос- 1/2019, доступно на: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/41703

Миладин, П., Промјењиве камате, девизна клаузула и клизна скала, Актуалности хрватског законодавства и правне праксе, Зборник радова: Актуалности хрватског законодавства и правне праксе, Загреб, Годишњак, бр. 21/2014.

Слакопер, З., у: Ћесић, З. et al., Коментар ЗОО, Загреб, 2005.

Слакопер, З., у: Горенц, В., et al., Коментар Закона о обвезним односима, Загреб, 2014.

Ћесић, З., Коментар Закона о обвезним односима, Опћи дио – књига прва, Ријека, 2021.

Устав Републике Хрватске, НН, бр. 56/90, 135/97, 8/98 – прочишћени текст, 113/20, 124/20 – прочишћени текст, 28/01, 41/01 – прочишћени текст, 55/01 – исправак, те промјена Устава Републике Хрватске објављена у НН број 76/10, 85/10, 5/14.

Закон о обвезним односима, НН, бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.

Закон о обвезним односима бивше државе из 1978. године, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85 и 57/89, НН 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 и 88/01.

Закон о парничном поступку, Сл. лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 и НН 35/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 – чл. 50.

Закон о арбитражи, 117/03,88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13

– Рјешење УСРХ, 89/14 – ОУСРХ и 70/19.

Закон о потрошачком кедитирању, НН, бр. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 09/15, 78/15, 102/15, 52/16

Закон о заштити потрошача, НН, бр. 41/14, 110/15, 14/19. Претходно је био на снази закон истог назива (НН, бр. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 и 56/13)

www.hnb.hr

https://www.iusinfo.hr/strucni-clanci/pravna-studija-pravne-posljedice-konverzije-ugovora-o- kreditu-s-valutnom-klauzulom-u-chf

https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/41703