ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗЕЛЕНАШКЕ УСЛУГЕ У СРПСКОМ ПРАВУ

Услуге и владавина права (2021), стр. 1055-1066

АУТОР(И): Биљана Гавриловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.1055G

САЖЕТАК:

У раду се анализира државна реакција на зеленашке услуге, почев од 30-их година XIX века до Другог светског рата. У време преласка из натуралне у новчану привреду, потреба за новцем је била велика, а како уређеног земљорадничког кредита није било, то се новац једино могао затражити од зеленаша. Захваљујући томе, зеленаши су се богатили, а сељаци пропадали. Због тога, држава почиње предузимати одређене законске мере, најпре у области грађанског, а потом и кривичног права. У Кнежевини и Краљевини Србији, лепеза грађанскоправних мера је била богата, док је кривичноправна реакција државе против зеленашких услуга била скромна. Међутим, стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а услед процеса унификације права, тежиште државног деловања на зеленашке услуге пребацује се са грађанског на кривично право.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

зеленаш, зајам, камата, дуг.

ЛИТЕРАТУРА:

Гњатовић, Д., Зеленаши – први кредитори земљорадника у Србији, Банкарство, бр. 1- 2/2010.

Данић, Д., Федерализам правосуђа у нашој држави, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2, Београд, 1926.

Живановић, Т., Кривични (Казнени) законик и Законик о поступку судском у кривичним делима Краљевине Србије С кратким објашњењем (с обзиром на одлуке Касационог суда), Београд, 1913.

Јовановић, С., Политичке и правне расправе I, Београд, 1932.

Кулаузов, М., Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији XIX века, Зборник радова: Хармонизација грађанског права у региону, Источно Сарајево, 2013.

Марковић, Ст. Б., Земљораднички кредит у Србији, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3, Београд, 1909.

Марковић, С., Против зеленашких сељачких дугова, Београд, 1928.

Матићь, Д., Обясненѣ Грађанскогъ законика за Княжество србско. Част 2, Београд, 1851.

Митровић, А., Неколико правних обичаја и појава у северној Далмацији – III Каматништво и кајишарство, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3, Београд, 1907.

Митровић, В., Менична неспособност сељака, Архив за правне и друштвене науке, бр. 6, Београд, 1921.

Никетић, Г., Грађански судски поступак Краљевине Србије протумачен одлукама Државног савета и опште седнице и оделења Касационог суда, Београд, 1914.

Павловић, М., Српско право од VII до XX века, Крагујевац, 2013.

Павловић, М., Правна европеизација Србије 1804-1914, Крагујевац, 2008.

Павловић, М., Проблем изједначења закона у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/ Југославији, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 3-4/2018.

Петровић, Ј., Окућје или заштита земљорадничког минимума, Београд, 1930.

Србске Новине, бр. 26, Београд, 5. март 1857.

Србске Новине, бр. 75, Београд, 3. јул 1858.

Србске Новине, бр. 76, Београд, 5. јул 1858.

Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине Југославије, књига 2, Београд, 1932.

Ћоровић, С., Морал у нашем друштву – Једна савремена критика нашег зеленашко – ћифтинског морала с предговором Ивана Суровог, Звона, бр. 3, Сарајево, 1920.

Чубински, М., Казнено законодавство и економска сфера, Архив за правне и друштвене науке, бр. 4, Београд, 1927.

Чубински, П. Мих., Научни и практични коментар Кривичног законика Краљевине Југославије, Београд, 1930.