НАЧЕЛО ПРИЛАГОЂЕНОСТИ УСЛУГЕ И ПРАВО НА СЛОБОДАН ИЗБОР

Услуге и владавина права (2021), стр. 1023-1036

АУТОР(И): Јелена Јанковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.1023J

САЖЕТАК:

Први корак позитивне промене у систему услужно-правних односа је промена погледа на улогу и значај корисника услуге. Обезбеђујући кориснику услуге могућност да буде активан и битан члан услужно-правног односа остварује се далекосежна и универзална вредност хуманизације сектора услужне економије. У таквим околностима морални ауторитет услужног права остварује се кроз његову праведност и кроз добровољно покоравање закону субјеката услужно-правног односа. Управо, ова, морална димензија владавине права, у сектору услужне економије остварује се применом начела прилагођености услуге и права на слободан избор. С тим у вези, у раду је анализирана морална димензија и култура владавине права у услужном сектору, базирана на начелу прилагођености услуге и праву на слободан избор, који си у раду представљени као чувари праведности услужно-правне норме.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

владавина права, услужна економија, прилагођеност услуге, слободан избор

ЛИТЕРАТУРА:

Alm Andreassen, Т., Unemployable Workers? Comparing the Context and Contract in Voluntary Work and Regular Jobs, Social Policy and Society, Vol. 12, Issue 03, 2013.

Broad, D., The Illusion of Choice: Economic Restructuring, Flexibility, and Security: EmploymentStandards for Part-time Workers, Saskatchewan Law Review, Vol. 67, 2004.

de la Harpe, B., Radloff, A., Wayber, J., Quality and Generic (Professional Skills, Quality in Higher Education, Vol 6, no. 3/2000.

De Stefano, V., The rise of the „just-in-time workforce“: on-demand work, crowdwork, and labor protection in the „gig-economi“, Comp. Labor Law & Pol’y Journal, Vol. 37, 2018.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон)

Закон о правима пацијената (Сл. гласник РС, бр. 45/13 и 25/19 – др. закон). Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/11).

Зекавица, Р., Идеја владавине права – од античких корена до савремене теорије и праксе, Београд, 2016.

McKay, L., Toward a Rule of Law Culture, Exploring Effective Responces to Justice and Security Challenges – Practical guide, United States Institute of Peace, Washington, 2015.

McQuaid, R. W., Lindsay, C., The Concept of Employability, Urban Studies, Vol. 42, No. 2/2005.

Петровић, А., Реформисање социјалног осигурања: промена одговорности и индивидуалног избора, Зборник радова Правног факултета у Нишу, XLIV, 2004.

Poisson, Y., The Role of Governments in the Development of Humman Resources Training for Employability: The View from Canada, Canada – United States Law Journal, Vol. 22, 1996.

Pool, L. D., Sewell, P., The key to employability: developing a practical model of graduate employability, Education + Training, Vol. 49, No. 4/2007.

Tamanha, B. Z., The history and elements of the rule of law, Singapore Journal of Legal Studies, 2012.

Young, C., Losing a Job: The Nonpecuniary Cost of Unemployment in the United States, Social Forces, Vol. 91, No. 2/2012.

World Economic Forum, The Future of Jobs, Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Global Challenge Insight Raport, Geneva, 2016.