УСЛУГА НАМИРЕЊА ИМОВИНСКОПРАВНОГ ЗАХТЕВА

Услуге и владавина права (2021), стр. 1005-1021

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.1005M

САЖЕТАК:

Рад представља наставак истраживања проблема реализације накнаде штете проузроковане кривичним делом. У првом раду који је настао у оквиру овог истраживања1, ауторка је поставила темеље проблема, обрађујући теоријски појам штете проузроковане кривичним делом, појам грађанскоправних деликата и деликтне одговорности, те разграничење појма штете од последице кривичног дела. Овога пута, ауторка ће се сконцентрисати на само намирење потраживања надокнаде штете тако што ће представити целокупан пут који један захтев за накнаду штете треба да пређе. Наиме, до истицања имовинскоправног захтева долази првенствено у кривичном поступку, али се најчешће досуђује у парничном јер се овлашћено лице у највећем броју случајева упућује на парницу како би реализовао своје право на накнаду штете. Након доношења пресуде у парничном поступку којом се туженом – осуђеном у кривичном поступку налаже да надокнади причињену штету било тако што ће штету надокнадити у новцу или повраћајем ствари, или се пресудом поништи одређени правни посао, приступа се конкретном извршењу пресуде у извршном поступку. Ауторка се, приликом проучавања начина намирења потраживања овлашћеног лица за причињену штету кроз сва три различита поступка, бави и спорним питањима која том приликом могу да се јаве (питање застарелости потраживања накнаде штете, питање лица која могу бити титулари имовинскоправног захтева, адекватности поступка у којем се имовинскоправни захтев остварује, средстава извршења новчаног потраживања накнаде штете изазване кривичним делом и сл.).

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

штета проузрокована кривичним делом, имовинскоправни захтев, надокнада штете, намирење потраживања, титулари имовинскоправног захтева, застарелост потраживања, извршни поступак, средства извршења новчаног потраживања, средства извршења неновчаног потраживања

ЛИТЕРАТУРА:

Аћимовска, Малетић, И., Јавне установе у упоредном праву, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Нишу, 2008.

Бабић, И., Увод у грађанско и стварно право, пето ажурирано издање, Београд, 2012.

Бајер, В., Југословенско кривично процесно право, Књига 2, Загреб, 1978.године;

Бејатовић, С., Имовинскоправни захтев оштећеног, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, . бр. 2/1999.

Бејатовић, С., Оштећени у кривичном поступку, . Београд, 1993.

Васиљевић, Т., Грубач, М., Коментар Законика о кривичном поступку, седмо измењено и допуњено издање, Београд, 2002.

Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним односима, књ. I, Загреб, 1978.

Грубач, М., Кривично процесно право са текстом Законика о кривичном поступку, Београд, 2014.

Грујић, Н., Однос уговорне и вануговорне одговорности за штету, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LII, 2008.

Ђурђић, В., Кривично процесно право-општи део, Ниш, 2014.

Живановић, Т., Кривично право, Општи део, Београд, 1910.

Златарић, Б., Адхезиони поступак по новом Законику о кривичном поступку, Наша законитост, бр.10/1953.

Илић, П. Г., Трешњев, А., Мајић, М., Бељански, С., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2014.

Јакшић, С., Облигационо право – општи део, Сарајево, 1960.

Јовашевић, Д., Петровић, Б., Појам кривичног дела у светлу „учења о неправу“ Јована Стерије Поповића, Зборник радова правног факултета у Нишу, XLVII, 2006. Караникић-Мирић, М., Застарелост потраживања накнаде штете проузроковане кривичним делом, Анали Правног факултета у Београду, година LIX, 1/2011.

Крстинић, Д., Накнада штете настале извршењем кривичних дела против имовине, докторска дисертација, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе, 2018.

Куштримовић, Ковачевић, Р., Лазић, М., Увод у грађанско право, Ниш, 2008.

Лазин, Ђ., Имовинскоправни захтев у кривичном поступку за дела привредног криминалитета. Зборник радова: Привредни криминал и корупција, Београд: 2001.

Мијачић, Цветановић, М., Извори облигационих односа, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 23/1983.

Милојевић, М., Теоријски аспект штете проузроковане кривичним делом, књ. 11, Зборник радова: XXI век-век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2020. Милошевић, М., Даутбеговић, А., Кривично процесно право, Београд, 2014.

Мораит, Б., О неким принципијелним питањима нематеријалне штете, Годишњак Правног факултета Универзитетау Бањој Луци, 2010.

Мрвић-Петровић, Н., Неки проблеми остваривања накнаде штете у кривичном поступку, Избор судске праксе, 8 (4), 2000.године;

Мрвић-Петровић, Н., Право жртава кривичних дела на накнаду штете, Темида, год. 15. бр. 1/2012.

Мрвић-Петровић, Н., Право жртава на накнаду штете у кривичном поступку, 2018.год., (https://www.podrskazrtvama.rs/media/izvestaji-i-analize cirilica/Prof_dr_Natasa_Mrvic_Petrovic_-_Pravo_zrtava_na_naknadu_stete_u_krivicnom_postupku.pdf), приступљено 18.11.2020. године.

Никач, Ж., Комунална милиција у Републици Србији као услужни сервис грађана,

Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.

Познић, Б., Коментар Закона о парничном поступку, према тексту Закона из 1976. са доцнијим изменама и допунама, Београд, 2009.

Познић, Б., Претходно питање у Познић, Б., Ракић Водинелић В., Грађанско процесно право Београд 1999.

Радованов, А., Накнада нематеријалне штете: појам, врсте и одређивање висине накнаде. Право: теорија и пракса, 27(9–10)/2010.

Радованов, А., Облигационо право: општи део, Нови Сад, 2009.

Стефановић-Златић, М., Положај оштећеног у кривичном поступку, Анали правног факултета у Београду, бр. 10, свеска ½, 1962.

Стефановић, Н., Имовинскоправни захтев оштећеног у кривичном поступку, докторска дисертација, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе, 2017.

Стојчевић, Д., Римско приватно право, дванаесто издање, Београд, 1981.

Трифуновић, П., Правична новчана накнада нематеријалне штете,Зборник радова: Накнада штете и уговор о осигурању, Нови Сад, 2004.

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, Друштво судија Србије, ОЕБС, Право жртве на компензацију, публикација, 2011, (https://www.uts.org.rs/images/kompenzacija.pdf), приступљено 18.11.2020.

Шкулић, М., Коментар Законика о кривичном поступку, Београд, 2007.

Шкулић, М., Положај жртве кривичног дела/оштећеног кривичним делом у кривичноправном систему Србије актуелно стање, потребне и могуће промене, Београд,      2015.      (https://www.podrskazrtvama.rs/media/izvestaji-i-analize-cirilica/Prof_dr_ Milan_Skulic_-_Polozaj_zrtve_krivicnog_dela-ostecenog_krivicnim_delom_u_krivicnopravnom_ sistemu_Srbije.pdf), приступљено 21.11.2020.године.

Правни извори

Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019);

Закон о јавним службама (Сл. гласник РС, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон);

Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93, Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Сл. гласник РС, бр. 18/2020);

Закон о парничном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020);

Законик о кривичном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019);

Кривични законик (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);

Одлука Окружног суда у Суботици, Кж.бр.309/07 од 17.октобра 2007.

Рев 1890/2017 Врховног Касационог суда, Р. Србија, Београд, од 11.10.2017. Ревизија Врховног касационог суда, Р. Србија, Београд, Рев1 50/2014 од од 3.7.2015. Уставни суд-одлука Уж 345/08 од 17.3.2010.

Уставни суд-одлука Уж 583/08 од 1.4.2010. Уставни суд-одлука Уж 1980/09 од 27.1.2010. год Уставни суд-одлука Уж. 3873/2011 од 11.07.2014.