ВЛАДАВИНА ПРАВА И УСЛУГЕ

Услуге и владавина права (2021), стр. 3-39

АУТОР(И): Драган Вујисић

Е-АДРЕСА:

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UVP21.003V

САЖЕТАК:

У првом делу рада анализирана су различита схватања владавине права: либерално-демократско, затим позитивистичко схватање и, коначно, дефинисање владавине права као владавине позитивно-правног поретка одређених својстава. Поред ова три теоријска правца, указано је на још једну поделу – формални и материјални аспект владавине права. Такође, анализирани су и принципи и институције владавине права: легитимитет власти, подела власти, независно судство, легалитет који се изражава кроз појмове уставност и законитост, конституционалне гаранције људских и грађанских права, постојање слободне привреде и привредних активности. Предмет другог дела рада су услуге. Услуге, данас, представљају мотор привредног раста и обухватају, нарочито у развијеним земљама ЕУ, преко 70% БДП, запослених, нових привредних субјеката, а услужне делатности чине, такође, и преко 70% свих делатности. Сектор услуга обухвата разнородне, хетерогене услуге, чији се број непрестано увећава. Услужне делатности су бројне и одвијају у различитим секторима као што су промет, комуникације, финансије, државна управа, здравство, социјални рад, медији, образовање, туризам, угоститељство, спорт и др. Сведоци смо константног раста услужног сектора у смислу непрестаног ширења спектра услуга и утицаја на економски развој државе. Анализирана је како правна регулатива услуга у Републици Србији тако и њена усклађеност са, пре свега, правном регулативом на нивоу Европске Уније и потребе за њеном даљом доградњом и унапређењем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

владавина права, услуге, услужно право, услужне делатности

ЛИТЕРАТУРА:

Батавељић Д, Услуге сеоског туризма, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.

Barnet, R., Műller, R., Глобални захват – моћ мултинационалних корпорација, Загреб, 1979.

Бачанин, Н., Управно право, књига 1, Уводна и организациона питања, Крагујевац, 2011.

Васиљевић, М., Држава и привреда, Право и привреда, бр. 4-6/2013.

Васиљевић, М., Привреда и владавина права, Право и привреда, бр. 4-6/2011.

Васиљевић, М., Пословно право, Београд, 2004.

Вилус, Ј, Међународне организације и регулисање услуга, Зборник радова: XXI век –век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Вујисић, Д., Мићовић, А., Туристичко право, Врњачка Бања, 2016.

Вујисић, Д., Мићовић, А., Пословање и услуге туристичко-угоститељских субјеката,

Крагујевац, 2016.

Вујисић, Д., Уговори о туристичким услугама, Зборник радова: XXI век –век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011

Вукасовић, М., Савремена држава и образовање, Зборник радова: Савремена држава: Структура и социјалне функције, Београд, 2010.

Вучковић, Ј., Медијско право, Ниш, 2019.

Вучковић, Ј., Улога новинарске професије у пружању медијских услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Вучковић, Ј., Уставне гаранције и ограничења слободе медијских услуга, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.

Вучковић, Ј., Медијске услуге, Зборник радова: XXI век- век услуга и Услужног права, књ. 6, Крагујевац, 2015.

Голубовић, Н., Значај владавине права за унапређење пословног амбијента у Србији,

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2019.

Горенц, В., Шмид, В., Пословно право у туризму и угоститељству, Загреб, 1999.

Ђурђић Милошевић, Т., Професионалана одговорност естетског хирурга као пружаоца услуга, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагуејвац, 2016.

Ђурђић Милошевић, Т., Уговор о лекарској услузи, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Elliot, E. K., Freeman, R. B., Can labour standards improve under globalization? Washington, DC. 2003.

Живковић, М., Симовић, Д., Уставано право, Београд, 2009.

Јовановић, З., Outsourcing јавних услуга – основна обележја и карактеристике, Зборник радова:: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.

Јовановић, З., Дигиталне услуге државе са посебним освртом на доношење Закона о електронској управи у РС, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Јовановић, З., Правни и институционални оквир јавно-приватног партнерства у Републици Србији, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 9, Крагујевац, 2018.

Јовановић, З., Стварање модерне и функционалне е-управе са посебним освртом на интероператибилност у Републици Србији, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.

Камерун, Ф., Право космичких путовања и право на светлост звезда, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.

Cole, D. H., An Unqualified Human Good: E.P. Thompson and the Rule of Law, Journal of Law and Society, no. 2/2001.

Лауц, З., Начело владавине права у теорији и пракси, Правни вјесник, бр. 3-4/2016.

Лапчевић, М., Буџетирање засновано на учинку као инструмент унапређења јавних услуга, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.

Лукић, Р., Кошутић, Б., Митровић, Д., Увод у право, Београд, 2001.

Лучић, С., Инфлуенсер маркетинг: потреба успостављања правне регулативе,

Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.

Лучић, С., Електронске комуникационе услуге кроз праксу Суда правде, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац 2020.

Марковић, Р., Уставно право, Београд, 2014.

Матић, Д, Услужна делатност у области образовања и развој дигиталних вештина,

Зборник радова XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.

Матић, Д, Високо образовање у ванредном стању, Зборник радова Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020

Матић, Д, Високо образовање у Србији и развој информационо-комуникационих технологија, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.

Матић, Д., Утицај Општег споразума о трговини услугама на карактер услужне делатности у области високог образовања, Зборник радова XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 2, Крагујевац, 2011.

Матић, Д., Високо образовање: између јавне услуге и комерцијалне услужне делатности, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Миленковић, Ј., Директива ЕУ 123/2006 о услугама у унутрашњем тржишту ЕУ,

Зборник радова: XXI век –век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Мићовић, А., Новине у правном регулисању туристичке делатности, Зборник радова

XX век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.

Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних послова, Зборник радова: XXI век –век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Орловић, С., Уставно право, Нови Сад, 2018.

Орловић, С., Начело поделе власти у уставном развоју Србије, Београд, 2008.

O’Hara, P., A., (ed.) „Welfare state“ in: Encyclopedia of Political Economy, 1999., Routledge.

Webster’s New Dictionary, New York, 1977.

Пајванчић, М., Уставно право, Нови Сад, 2008.

Плахутник, А., Јавне набавке и конкуренција – лек или подстрек корупцији, Зборник радова: Заштита конкуренције и сузбијање монопола, Београд, 2014.

Рапајић, М., Владавина права и супростављање криминалитету и политичкој корупцији, Зборник радова: Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супростављања криминалитету, Kрагујевац, 2015.

Рапајић, М., Економска и социјална права у Уставу Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2015.

Рапајић, М., Улога извршне и управне власти, као и невладиних организација у заштити права потрошача, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.

Рапајић, М., О правној држави и владавини права, Гласник права, бр. 3/2012.

Савић Ј, Екотуризам као потреба савремених туристичких трендова и могућности развоја, Зборник радова: XXI век –век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.

Скакун, М., Извори туристичког права, Београд, 2000.

Урдаревић, Б., Пружање услуга од стране мултинационалних компанија и кодекси корпоративног управљања, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.

Хејвуд, Е., Политика, Београд, 2004.

Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС, бр. 25/2019.

Закон о електронској управи, Сл. гласник РС, бр. 27/2018.

Закон о електронским медијима, Сл гласник РС, бр. 83/2014 и 6/2016 и др. закони.

Закон о заштити потрошача, Службени гласник РС бр. 62/2014 – др. закон, 44/2018 –

др. Закон

Закон о правима пацијената, Сл. гласник РС, бр. 45/2013 и 25/2019 и др. закони.

Закон о јавноприватним партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016, 104/2016.

Закон о електронским комуникацијама, Службени гласник РС, бр. 44/2010 i 60/2013 –

одлука Уставног суда, 62/2014 и 95/2018.

Закон о здравственој заштити,Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017-одлука УС.

Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ, 57/89, Службени лист СРЈ 31/93, Службени лист СЦГ 1/2003 Уставна повеља.

Уредба о класификацији делатности, Службени гласник РС, бр. 54/2010. Посебне узансе у туризму, Службени гласник РС, бр. 33/2001 од 13.6.2001. године Кодекс медицинске етике Лекарске коморе Србије (Сл. гласник РС, бр. 104/2016). parlament_gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1892-14-pdf

Директива ЕУ 2015/2302 о путовањима у пакет аранжманима и повезаним путним аранжманима, Сл.лист ЕУ бр. Л 326 од 11.12.2015.

Директива 2008/122/ЕЗ Европског Парламента и Савета од 14 јануара 2009.

Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market of 12 December 2006, OJ L 376, 27.12.2006.

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive), , Official journal of the European Union L 108 , 24/04/2002 P. 0033– 0050

Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code, Official journal of the European Union L 321

Regulation (EU) 2018/1971 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), Official journal of the European Union L 321