СТВАРАЛАЧКО РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА У ТУМАЧЕЊУ ЋОПИЋЕВЕ „ЈЕЖЕВЕ КУЋИЦЕ“ И „БАШТЕ СЉЕЗОВЕ БОЈЕ“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 361-370)

АУТОР(И): Веселин Р. Булатовић

Е-АДРЕСА: kostanabp@t-com.me

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.361B

САЖЕТАК:

Проучавање књижевноумјетничког дјела у настави представља сложен процес који започиње наставниковим и учениковим припремањем за читање дјела, а своје најпродуктивније видове добија у интерпретацији књижевног дјела на наставном часу. Мотивисање и читање су неизоставне методичке радње приликом припремања ученика за тумачење књижевног дјела. Унутрашњу мотивацију за читање, осим радозналости, одликује и потреба ученика да на проблемски, стваралачки и истраживачки начин проуче књижевни текст, њихова тежња да рјешавањем одређених литерарних проблема остваре когнитивни склад између увјерења, мишљења, запажања, ставова и понашања и остваре задовољство и уживање током читања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

интерпретација, методичке радње, унутрашња мотивација, проблемска настава

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
  • Ћопић (1949): Бранко Ћопић, Шумске бајке, Београд: Ново покољење. Ћопић (1970): Бранко Ћопић, Башта сљезове боје, Београд: Српска књижевна задруга.
Литература
  • Гајић (2004): olivera Gajić, Problemska nastava književnosti u teoriji i praksi, Novi Sad: Filozofski fakultet.
  • Димитријевић (1977): Радмило Димитријевић, Проблеми наставе књи- жевности и матерњег језика II, Београд: Издавачки центар студената.
  • Илић (1998): Павле Илић, Методика наставе, српски језик и књижев- ност у наставној теорији и пракси, Нови Сад: Змај.
  • Николић (1992): Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средстава.
  • Росандић (1988): dragutin Rosandić, Metodika književnog odgoja, Zagreb: Školska knjiga.
  • Стевановић (1982): Марко Стевановић, Методички приручник за наста- ву српскохрватског језика и књижевности, Горњи Милановац: Дечје новине.