ТЕМАТИЗАЦИЈА НАСИЉА У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ – МОДЕЛ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 347-360)

АУТОР(И): Биљана С. Солеша 

Е-АДРЕСА: solasabilja@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.347S

САЖЕТАК:

У раду се испитују могућности интерпретације књижевних текстова за децу у оквиру пројектне наставе у првом циклусу основног образовања. Представљамо модел наставног пројекта Тематизација насиља у књижевности за децу, који као иновативно методичко опредељење омогућава свеобухватнији приступ интердисциплинарним темама и јачање међупредметних компетенција. Уводни део садржи краћи осврт на тему насиља у књижевности и предности пројектне наставе. У средишњем делу дат је предлог наставног пројекта са истраживачким задацима, активностима учења, исходима и очекиваним резултатима.  У завршном делу указује се на предност ове наставне стратегије и улогу наставе књижевности у превенцији насиља. Циљ рада је да се представљањем видова насиља у књижевним делима, успостављањем корелације између света књижевно- сти и свакодневног живота афирмишу активности превенције насиља и иновативни приступи у настави књижевности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

књижевност за децу, пројектна настава, насиље, интердисциплинарни приступ, међупредметне компетенције.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ахметагић (2011): Jasmina Ahmetagić, Priče o Narcisu zlostavljaču: zlostavlja- nje i književnost, Beograd: Službeni glasnik.
 • Бајић, Јовановић (2003): Љиљана Бајић, Виолета Јовановић, Превенција насиља наставом књижевности, Књижевност и језик, год. 50, бр.1/3, 107–114.
 • Вилотијевић, Вилотијевић (2016): Младен Вилотијевић, Нада Вилотије- вић, Модели развијајуће наставе, Београд: Учитељски факултет.
 • Дојчиновић (2018): Биљана Дојчиновић, Андрићеве приче о насиљу над женама: „Мара милосница” и „Злостављање”, у: А. Вранеш (ур.), Иво Андрић у нашем времену, Вишеград: Андрићев институт, 275–293.
 • Илић (2019): Тања Илић, Улога романа Кад су цветале тикве Драгослава Михаиловића у превенцији насиља, Учење и настава KLETT, год. V, бр. 2, Бео- град: Друштво за развој образовања, 261–276.
 • Литричин, Томић (2018): Драгана Литричин Дунић, Александра Томић, Имагологија у настави српског језика и књижевности са страним студентима, Иновације у настави, XXXi, 2018/1,103–112, doi: 10.5937/inovacije1801103L.
 • Марковић (2018): Снежана Марковић, Самостални стваралачки рад уче- ника на часовима књижевности у млађим разредима основне школе (теорија и пракса), у: В. Јовановић, Б. Илић (ур.) Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 159–173.
 • Матијевић (2008): Мilan Matijević, Projektno učenje, Znamen: Nastavnički suputnik, 2008/09, доступно на: http://bib.irb.hr/datoteka/409015. Projektno_ ucenje_Matijevic.pdf.
 • Мркаљ (2020): Зона Мркаљ, Значај корелативног приступа у новим про- грамима наставе и учења, у: И. Чутура, М. Димитријевић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 271–285.
 • Петрушић (2017): Nevena Petrušić, Pravna zaštita od nasilja u porodici, u: dragica Vujadinović, Vojislav Stanimirović (prir.), Studije roda, Beograd: Pravni fakultet,181–201.
 • Половина (2014): Нада Половина, Породични фактори повезани са вр- шњачким насиљем у школи, Узданица, Xi/1, 63–72.
 • Поповић (2014): Далиборка Поповић, Превенција вршњачког насиља у школском систему, Иновације у настави, XXVii, 2014/1, 74–83.
 • Поповић, Ристановић (2020): Далиборка Поповић, Душан Ристановић, Потенцијали пројектне наставе за развијање међупредметних компетенција, Узданица, XVii/2, 281–294.
 • Солеша (2020): Биљана Солеша, Књижевност за децу и младе у пројект- ној настави, у: И. Чутура, М. Димитријевић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 379–391.
 • Станковић (2018): Милица Станковић, Књижевност за децу у настави музичке културе од првог до четвртог разреда основне школе, у: В. Јовановић, Б. Илић (ур.), Књижевност за децу у науци и настави, Јагодина: Факултет пе- дагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 469–477.
 • Шмуља (2018): Saša Šmulja, Kritika potčinjavanja i porodičnog nasilja u pripovijetki „Je li kriva sudbina?” Ljubena Karavelova, Knjiženstvo, https://doi. org/10.18485/knjiz.2018.8.8.1.