„БАЈКОВИТО ПУТОВАЊЕ“ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 315-329)

АУТОР(И): Јелена П. Вељковић Мекић, Драгана О. Драгутиновић, Бојана Н. Николић, Емилија Ј. Поповић

Е-АДРЕСА: vmjelena@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.315VM

САЖЕТАК:

Рад представља приказ пројекта Бајковито путовање који је реа- лизован кроз уметничке радионице са децом предшколског узраста ради њиховог упознавања са различитим културним наслеђем одабраних земаља, проширивања њиховог читалачког искуства и поспешивања дечјих говорних и ликовних стваралачких могућности. Примарни циљ Бајковитог путовања био је да деца формирају правилно језичко и ликовно усмерење, као и да остваре активан и ангажован однос према феномену уметности. Деца су била стимулисана да репродукују сопствене доживљаје, ставове и судове, да уочавају разлике и сличности у књижевним текстовима који потичу из различитих средина и да нова сазнања повежу са својим искуством. Уз пажљиву анализу свих шест радионица, у оквиру којих је интерпретирана по једна народна бајка (из Србије, Кине, Аљаске, Индије, Ирске и Пољске), у раду су сумирани и резултати пројекта, као и његови краткорочни и дугорочни ефекти.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

народна бајка, уметничке радионице, интерпретација, говорно и ликовно стваралаштво, предшколски узраст.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
Литература
 • Балић Шимрак (2017): Antonija Balić Šimrak i dr., Razvoj likovnosti u ranoj i predškolskoj dobi: mekana skulptura, action painting, grafika, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Вечански, Васиљевић Благојевић, Маринковић (2017): В. Вечански, М. Васиљевић Благојевић, Т. Маринковић, Развојни потенцијал ликовних актив- ности на предшколском узрасту, Настава и васпитање, LXVi2/, 367–380.
 • Дотлић, Каменов (1996): Љубица Дотлић, Емил Каменов, Књижевност у дечјем вртићу, Нови Сад: Змајеве дечје игре.
 • Каменов (2010): Емил Каменов, Мудрост чула IV: Дечје говорно стварала- штво, Нови Сад: Драгон.
 • Каменов, Филиповић (2010): Емил Каменов, Сања Филиповић, Мудрост чула V део: Дечје драмско стваралаштво, Нови Сад: Драгон.
 • Карлаварис (1986): Bogomil Karlavaris, Metodika likovnog vaspitanja predškolske dece, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 • Марјановић (1990): Александра Марјановић, Дечје језичке игре, Београд: Завод за издавање уџбеника.
 • Наумовић (2000): Милорад Наумовић, Методика развоја говора деце предшколског узраста, Пирот: Виша школа за образовање васпитача.
 • Слуњски (2001): Edita Slunjski, Integrirani predškolski kurikulum, Zagreb: Mali profesor.
 • Филиповић (2011): Сања Филиповић, Методика ликовног васпитања и образовања: методички приручник за ликовне педагоге, учитеље и васпитаче, Београд: Универзитет уметности; Klett.
 • Филиповић, Каменов (2009): Сања Филиповић, Емил Каменов, Мудрост чула. Део 3, Дечје ликовно стваралаштво, Нови Сад: Драгон.
 • Чакић-Симић (2007): Наташа Чакић-Симић, Белешке луткарског помоћ- ника: приручник за луткарство, Београд: Креативни центар.