ИНОВАТИВНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 245-256)

АУТОР(И): Mаринел А. Негру, Бриндуша T. Жујка, Вирђинија А. Поповић 

Е-АДРЕСА: marinel.negru@uf.bg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.245N

САЖЕТАК:

Савремена педагогија тежи проналажењу образовних решења дизајнираних да премосте сукоб између наставних стратегија које се користе у образовању и менталитета савременог друштва, што захтева нове димензије интелектуалних и моралних капацитета деце. Књижевност игра важну улогу у обликовању личности детета, што доводи до тога да оно манифестује своја стања свести и стекне одређена корисна понашања. Модели представљени у књижевним делима обезбеђују стицање представа, које детету нуде прилику да открије сопствену личност. Разликовање позитивних од негативних аспеката, откривање улоге коју они могу имати у његовом развоју, стиче се само наставниковом употребом специфичних стратегија и метода за развој критичког мишљења и формирање креативне личности. Циљ овог рада је да идентификује иновативне наставне методе и поступке, погодне за приступ референтним текстовима из дечје књижевности на румунском језику у млађим разредима основне школе, у циљу побољшања и оптимизације наставног процеса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

иновативне наставне методе, дечја књижевност, румунски је- зик, развој критичког мишљења.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Блидеану, Шердеан (1981): Eugen Blindeanu, ioan Șerdean, Orientări noi ȋn metodologia studierii limbii romȃne la ciclul primar, București: Editura didactică și Pedagogică.
  • Бребен, Гонђеа, Рују, Фулга (2002): Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, Craiova: Editura Arves.
  • Дулама (2002): Maria Eliza dulamă, Modele, strategii și tehnici didactice activizante, Cluj Napoca: Editura Clusium.
  • Думитрашку (2008): Coca dumitrașcu, Alternative educaționale, Bacău: Edi- tura Read Cart.
  • Жујка, Негру (2018): Brândușa Јuică, Marinel Negru, Pedagogia textului liter- ar pentru învățământul primar, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače.
  • Мандру (2005): Elena Mîndru, Strategii didactice interactive, București: Editu- ra didactica Publishing House.
  • Никола (2003): ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, București: Editura Aramis.
  • Новковић Цветковић (2017): Биљана Новковић Цветковић, Иновативни модели рада у настави у функцији унапређивања наставног процеса, Годи- шњак Педагошког факултета у Врању, књига Viii/1, 177‒189.
  • Пакурари (2003): otilia Păcurari (coord.), Strategii didactice innovative, București: Editura Sigma.
  • Чергит (2006): ioan Cerghit, Metode de învățământ, iași: Editura Polirom.