МЕДИОЛОШКО-ВЕРБАТОЛОШКА И СТИЛИСТИЧКА АНАЛИЗА ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНОГ ДЕЧЈЕГ ВЕБ-СAЈТА „ЗВРК“

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 229-243)

АУТОР(И): Ивана Р. Јовановић 

Е-АДРЕСА: vasdejks@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.229J

САЖЕТАК:

У раду се методама медиологије, вербатологије, теорије текста, жанристике, стилистике и функционалне писмености – разматра информативно-едукативни садржај на првом специјализованом дечјем веб-порталу у Србији. Утврђује се карактер и природа интернетских рубрика, те и култура језичког изражавања, као и знање и вештине деце у процесу вербализације мисли, искуства и емоција. Текстолошке и књижевноуметничке способности деце испитују се на различитим садржајима – из сфере природе, друштва и уметности. На тај начин стичу се сазнања о њиховој језичкој писмености, али и о могућностима невербалног изражавања, као и о степену прецизности и адекватности графичко-ликовне презентативности представљених садржаја. Коначна сврха овога истраживања јесте утврђивање праваца и степена проширивања дечјих знања на веб-сајту, као и вербатолошких облика успостављања забавно-рекреативних модела виртуелне комуникације

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

дечји веб-сајт, књижевност за децу, медиологија, вербатологија, стилистика.

ЛИТЕРАТУРА:

Извор
Литература
 • Данојлић (1976): Милован Данојлић, Наивна песма (огледи о дечјој књи- жевности), Београд: Нолит.
 • Ђурић (2000): Душан Ђурић, Новинарска радионица, Београд: Завод за уџбенике.
 • Животић (1993): Radomir Životić, Novinarski žanrovi (Štampa, radio, televizija), Beograd: institut za novinarstvo.
 • Зеленика (1988): Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Beograd: Savremeno pakovanje.
 • Јовановић (2019): Ивана Јовановић, Лингвистика и стилистика медио- лошких родова и врста, Београд: Јасен.
 • Катнић-Бакаршић (1999): Marina Katnić-Bakaršić, Lingvistička stilistika, Prague – Budapest: open Society institute – Center for Publishing development Electronic Publishing Program.
 • Клајн, Шипка (2010): Иван Клајн, Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, 5. допуњено и исправљено издање, Нови Сад: Прометеј.
 • Марјановић (1982): Voja Marjanović, Dečja književnost u književnoj kritici, Beograd: Savremena administracija – Savremena knjiga.
 • Марковић (2003): Слободан Ж. Марковић, Записи о књижевности за децу III (Појаве, жанрови, рецепција), Београд: Београдска књига.
 • Морис (1975): Чарлс Морис, Основе теорије о знацима, Београд: Бигз.
 • Николић (2006): Милија Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Симић (1998): Радоје Симић, Општа стилистика, Београд – Никшић: Друштво за неговање и проучавање српског језика.
 • Славковић (1979): Душан Славковић, Новинарство, Лексикон новинар- ства, Београд: Савремена администрација.