ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО ЗА ДЕЦУ СРПСКИХ ПИСАЦА СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 207-228)

АУТОР(И): Милутин Б. Ђуричковић 

Е-АДРЕСА: mdjurickovic@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.207DJ

САЖЕТАК:

У овом раду биће речи о драмском стваралаштву за децу и младе српских писаца, који су својим животом, радом или пореклом везани за Косово и Метохију. За разлику од поезије и прозе, драмски род је прилично запостављен и до сада није темељно истраживан са књижевнокритичког или књижевноисторијског аспекта. Ради се о ствараоцима различитих генерација, вокација и уметничких домета, али са јединственим начином и приступом у обраћању деци и младима. Међу ових дванаест писаца има доста оних који су овај стваралачки чин схватили врло предано и озбиљно, бавећи се професионално глумом, режијом или писањем текстова за радио, дечје и луткарско позориште (С. Вукановић, Р. Кнежевић, Ј. Радовановић, Б. Стојчетовић). Овај пионирски рад представља један од покушаја да се српским драматичарима за децу из наше јужне покрајине посвети дужна пажња, те да се њихова типолошки и жанровски разноврсна драматургија (радио-игре, монодраме, целовечерњи комади, либрета за балет, драмолети у стиху, игрокази) донекле обједини и систематизује на адекватан начин.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

деца, драма, поетика, тематика, жанрови, стил.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Вукановић (2020): Слободан Вукановић, Мало позориште, Подгорица: ДОБ.
 • Вулићевић-Тодић (2005): Радмила Вулићевић-Тодић, Мене воли један пас, Рума: Српска књига.
 • Ђуричковић (2013): Милутин Ђуричковић, Антологија драмских тек- стова за децу 2, Београд: Bookland.
 • Кнежевић (2014): Радмила Кнежевић, Поклони се и почни, Чачак: Легенда. Михајловић (2012): Зорица Михајловић, На дечјим крилима, Збирка позо-
 • ришних представа за децу, Београд: Витез.
 • Николић (1973): Данило Николић, Свемогући чекић, Горњи Милановац: Дечје новине.
 • Стојановић (2018): Радосав Стојановић, Приче из унутрашњег џепа, Ко- совска Митровица: Панорама – Јединство.
 • Радуновић (1995): Милорад Радуновић, Глуморасти, Подгорица: Народ- на библиотека „Радосав Љумовић”.
Литература
 • Бован (1980): Владимир Бован, Српски писци са Косова с краја 19. и с по- четка 20. века, Приштина: Јединство.
 • Богавац (2004): Милован Богавац, Историја српске књижевности на Косову и Метохији (1850–1941), Београд: Апостроф, Лепосавић: Институт за српску културу – Приштина.
 • Жарић (1986): Мирко Жарић, Побољшана стварност, Јединство, При- штина.
 • Јашовић (2008): Предраг Јашовић, Живот и дело Милорада Радуновића, Лепосавић: Институт за српску културу.
 • Јокић, Костић (2004): Мирослав Јокић, Звонимир Костић, Антологија српске радио-драме 1–2 (1934–004), Београд: РТС.
 • Краљ (1966): Владимир Краљ, Увод у драматургију, Нови Сад: Стеријино позорје.
 • Љуштановић (2012): Јован Љуштановић, Књижевност за децу у огледалу културе, Нови Сад: Змајеве дечје игре.
 • Млађеновић (2009): Миливоје Млађеновић, Одлике драмске бајке, Пре- обликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу, Нови Сад: Стеријино позорје – Позоришни музеј Војводине.
 • Николић (2017): Андријана Николић, Бескрајне игре и приче Радмиле Кнежевић, Васпитање и образовање, бр. 3–4/2017, 197–203.
 • Српска књижевност на Косову и Метохији 1945–2000. (2004): Зборник радова – Део први. Приштина: Институт за српску културу, Косовска Митро- вица: Филозофски факултет Лепосавић.
 • Путник (2015): Радомир Путник (прир.), Фестивал монодраме и панто- миме, Земун: Фестивал монодраме и пантомиме.