ФРАЗЕОЛОГИЗМИ У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЗА ДЕЦУ НА НЕМАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Књижевност за децу у науци и настави (2022), (стр. 179-189)

АУТОР(И): Марија M. Станојевић Веселиновић

Е-АДРЕСА: majastanojevic2@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/KDNN21.179SV

САЖЕТАК:

У раду ћемо се бавити употребом фразеологизама у књижев- ним делима за децу на српском и у немачком језику, посебно начином њиховог имплементирања у текстове намење деци. Притом ћемо установити сличности у обрасцима примене фразеологизама у књижевним делима за децу на српском и немачком језику на основу аспеката Харалда Бургера о употреби фразеологизама. Фразеологизми су вишелексемни, устаљени изрази чије значење је тешко закључити на основу познавања значења њихових компоненти када је реч о иди- омима, стога је веома интересантно и од значаја испитати на који начин аутори књижевних дела за децу укључују фразеологизме и којим средствима прибегавају како би олакшали деци разумевање фразеологизама. Корпус истраживања који ће бити подвргнут анализи, тј. из кога су ексцерпирани фразеологизми, представљају књиге за децу од 6 до 12 година.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

фразеологизми, књижевност за децу, немачки језик, српски језик.

ЛИТЕРАТУРА:

Извори
 • Браћа Грим (2012): Браћа Грим, Снежана и седам патуљака, Београд: Ла- Луман (2017): Дејвид Луман, Прича о правом пријатељству, превела Мара Андријашевић, Београд: Evro Book.
 • Закерл (2016): Bonnie Zacherle, My little ponny, Ризница забаве, Београд: Evro Book.
 • Ршумовић (2017): Љубивоје Ршумовић, Шумкула у шкрипцу, Београд: Лагуна.
Литература
 • Бургер (2010): H. Burger, Phraseologie: eine Einführung am Beispel des Deutschen, Berlin: Erich Schmidt.
 • Марјановић, Ђуричковић (2007): Воја Марјановић, Милутин Ђуричко- вић, Књижевност за децу и младе у књижевној критици, књига 1, Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу.
 • Мршевић-Радовић (1987): dragana Mršević-Radović, Frazeološke glagolsko- imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku, Beograd: Filološki fakultet u Beogradu.
 • Николић (2010): Милка Николић, Усвајање фразеологизама код деце предшколског узраста – линвистички и методички аспект, Зборник радова Учитељског факултета, Ужице: Учитељски факултет..
 • Рихтер-Вапатало (2007): Ulrike Richter-Vapaatalo, da hatte das pferd die nü- stern voll: Gebrauch und Funktion von Phraseologie im Kinderbuch, Untersuchun- gen zu Erich Kästner und anderen Autoren, Lang Verlag.
 • Рокос (2011): Christina Rokoss, Literatur für Kinder und Jugendliche: Eine Rei- se durch die Zeit, GRiN Verlag.
 • Станојевић Веселиновић (2018): Марија Станојевић Веселиновић, Компа- ративни фразеологизми за језички пар српски–немачки (докторска дисертаци- ја), Крагујевац: ФИЛУМ, Универитет у Крагујевцу.
 • Финк Арсовски (2002): Ţ. Fink Arsovski, Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Финкбајнер (2011): Rita Finkbeiner, Phraseologieerwerb und Kinderliteratur, Verfahren der „Verständlichmachung“ von Phraseologismen im Kinder- und Ju- gendbuch am Beispiel von otfried Preußlers, Die kleine Hexe und Krabat, Zeitschrift für Literatur und Linguistik, Springer, 47–73.